dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

     เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น เดิมกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งและได้ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 97 ตอนที่ 87 วันที่ 22 เมษายน 2523 และวันที่ 3 มิถุนายน 2523 เทศบาลเมืองวังน้ำเย็นอยู่ในเขตกิ่งอำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นายประทีป จิราวัฒน์ นายอำเภอสระแก้ว เป็นประธานกรรมการสุขาภิบาลวังน้ำเย็นคนแรก และใส่ชื่อ “สุขาภิบาลวังน้ำเย็น” ตามตำบลที่ตั้งอยู่ ปี 2537 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 111 ตอนที่ 5 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2537 ให้สุขาภิบาลวังน้ำเย็นเป็นสุขาภิบาลที่มีฐานะการคลังเพียงพอที่จะบริหารงานประจำสุขาภิบาลได้ โดย นายวันชัย นารีรักษ์ ได้รับเลือกตั้งให้เป็นประธานกรรมการสุขาภิบาลวังน้ำเย็นที่มาจากการเลือกตั้งเป็นคนแรกและตาม พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 และมีผลให้สุขาภิบาลวังน้ำเย็น ได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลตั้งแต่ วันที่ 25 พฤษภาคม 2542

     ต่อมาในปี พุทธศักราช 2553 เทศบาลตำบลวังน้ำเย็นพิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรรวม องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็นกับเทศบาลตำบลวังน้ำเย็น เพื่อประโยชน์ในการจัดบริการสาธารณะประกอบกับได้มีการสำรวจเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 41 ตรี แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงประกาศให้องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็นรวม กับ เทศบาลตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว และ เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตำบลวังน้ำเย็น โดยให้มีแนวเขตตามคำบรรยายแนวเขต และแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2553 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 112ง ลงวันที่ 23 กันยายน 2553

                       

                                   อาคารหลังเก่า                                           อาคารหลังใหม่

     ข้อมูลทั่วไป (เดิม)เป็น เทศบาลตำบลวังน้ำเย็น มีพื้นที่ 5.5 ตารางกิโลเมตร เมื่อปี พ.ศ.2553 ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่องการรวมพื้นที่ของเทศบาลตำบลวังน้ำเย็นกับ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็น ปรากฏว่ามีประชาชนเห็นด้วย ร้อยละ 99.41 ของผู้มาใช้สิทธิ์จึงประกาศรวมพื้นที่ในวันที่ 23 กันยายน 2553 และ เปลี่ยนแปลงฐานะเป็น “เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น” ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 ปัจจุบันมีพื้นที่รับผิดชอบ 61.5 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 10 ชุมชน 19 หมู่บ้าน มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 21,300 คน 8,609 ครัวเรือน (ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2557)


  • ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
  • ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์  จังหวัดสระแก้ว 
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลซับมะกรูด  ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

     จำนวนประชากรในเขตเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น (ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2557)

จำนวนประชากรทั้งสิ้น 21,300 คน 8,609 ครัวเรือน
  • ชาย 10,493 คน
  • หญิง 10,807 คน
จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 14,996 คน
  • ชาย 7,314 คน
  • หญิง 7,682 คน

     ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล 

1. วัดเขาป่าแก้ว
2. วัดเกศแก้ว 
3. วัดวังจำปี 
4. วัดวังแดง 
5. วัดวังน้ำเย็น 
6. วัดศรีเจริญทรัพย์ 
7. วัดสวนป่า
     เขตการปกครอง เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น การปกครองขึ้นกับจังหวัดสระแก้ว มีพื้นที่อยู่ในเขตนิคมสหกรณ์ มีพื้นที่ 61.5 ตารางกิโลเมตร มีหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลวังน้ำเย็น จำนวน 19 หมู่บ้าน ดังนี้ 
- หมู่ที่ 1 บ้านวังน้ำเย็น 
- หมู่ที่ 2 บ้านทรัพย์นิยม
- หมู่ที่ 3 บ้านสวนป่า
- หมู่ที่ 4 บ้านเกศแก้ว 
- หมู่ที่ 5 บ้านวังแดง  
- หมู่ที่ 6 บ้านวังจำปี 
- หมู่ที่ 7 บ้านคลองสารพา
- หมู่ที่ 8 บ้านซับพลู
- หมู่ที่ 9 บ้านวังเทพนิมิตร
- หมู่ที่ 10 บ้านวังเจริญ 
- หมู่ที่ 11 บ้านชัยณรงค์
- หมู่ที่ 12 บ้านภูเวียง
- หมู่ที่ 13 บ้านมิตรสัมพันธ์
- หมู่ที่ 14 บ้านวังศิลา
- หมู่ที่ 15 บ้านโคกสนั่นพัฒนา
- หมู่ที่ 16 บ้านวังชมพู
- หมู่ที่ 17 บ้านท่าวังหิน
- หมู่ที่ 18 บ้านวังบูรพา
- หมู่ที่ 19 บ้านวังแก้ว
การจัดตั้งชุมชน เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ได้ประกาศจัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาล ขึ้น 10 ชุมชน เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2546
ลักษณะภูมิประเทศ เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น มีลักษณะเป็นที่ราบ ปัจจุบันสภาพป่าไม่ที่เคยอุดมสมบูรณ์ไม่มีหลงเหลืออยู่เนื่องจาก การขยายตัวของชุมชน พื้นที่ใช้ในการเกษตรเป็นที่ดินร่วมปนดินเหนียว ไม่อุ้มน้ำ ในฤดูแล้วอากาศค่อนข้างร้อน น้ำในคลองและน้ำใต้ดินจะมีขังอยู่น้อยประชาชนใช้น้ำอุปโภคบริโภคจากน้ำประปาส่วนภูมิภาค และจากการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลและน้ำฝนในฤดูฝนทำการเพาะปลูก
ลักษณะภูมิอากาศ เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น อยู่ในเขตร่องมรสุม อากาศร้อนชื้น โดยเฉพาะฤดูแล้ง อากาศค่อนข้างร้อน
การตั้งถิ่นฐานและการประกอบอาชีพของประชากร
      ประชากรในเขตเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ค่อนข้างหลากหลายย้ายถิ่นฐานมาจากจังหวัดอื่นๆ มารวมตัวก่อสร้างชุมชนความหนาแน่นของประชากรในเขตเทศบาลตำบลวังน้ำเย็นต่อเนื้อที่ยังไม่หนาแน่นเพราะลักษณะของการตั้งพื้นฐานชุมชนของประชากรยังเป็นลักษณะหมู่บ้านชนบทเป็นกลุ่มบ้าน รวมตัวกันอยู่หมู่บ้าน และมีพื้นที่ใช้ในการทำงานเกษตรอยู่ติดกับหมู่บ้าน ดังนั้น แนวโน้นในอีก 3 ปี ข้างหน้าประชากรในเขตเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น   อัตราการขยายตัวจะเพิ่มขั้นไม่เกิน ร้อยละ 0.15 ปัญหาชุมชนแออัดจึงจะยังไม่เกิดขึ้นประชากร ในเขตเทศบาลเป็นผู้ที่อพยพมาจากหลายๆ จังหวัดมาตั้งถิ่นฐานอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม โดยมีลักษณะสังคมชนบทที่เด่นชัดและยังยึดขนบธรรมเนียมประเพณีเดิมอยู่ มีการย้ายถิ่นฐานเข้ามาทำมาหากินเป็นประจำ ลักษณะพื้นที่ตั้งของเทศบาลตำบลวังน้ำเย็น แบ่งพื้นที่หลักเป็น 3 ส่วน ดังนี้

1. พื้นที่อยู่อาศัย คิดเป็นร้อยละ 30 ของพื้นที่ทั้งหมด
2. พื้นที่ในการประกอบการค้า คิดเป็นร้อยละ 20 ของพื้นที่ทั้งหมด
3. พื้นที่ใช้ในการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 50 ของพื้นที่ทั้งหมด

เศรษฐกิจส่วนรวมของเทศบาล โดยเศรษฐกิจของเทศบาลตำบลวังน้ำเย็นอยู่ในเกณฑ์ดี มีสินค้าหัตถกรรมในครัวเรือนประเภทสิ่งประดิษฐกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ โดยใช้วัสดุที่แปรสภาพมาจากนอกพื้นที่ตามเป็นอยู่ของประชาชนอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นจากเดิม จะเห็นได้ว่าในระยะเวลาที่ผ่านมาเทศบาลมีรายได้เพิ่มขึ้นในเขตเทศบาลสำนักงานเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 27210 โทร. 037-251648,037-251524-5 โทรสาร 037-251404 E-mail. wny@wangnamyen.net