dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สมาชิกสภาเทศบาล

 สมาชิกสภาเทศบาลนายแสวง  คำภีระ
ประธานสภาเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น
นายต่วน  ท่าดี
รองประธานสภาเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น

 

                                                                                                 


                                                นายทอง  สังกรม                                                                           นายเสกสรร   มาดี
                                     สมาชิกสภาเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น                                                 สมาชิกสภาเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น


                                                                                                 

                                                      
                                       นายพิพัฒน์    รุ่งรัตนพงศ์ศร                                                              นายไพโรจน์   เดชเจริญศรี
                                    สมาชิกสภาเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น                                                  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น


                                                                                                  
 
                                            นางสาวอัจฉรียา นารีรักษ์                                                              นายไพโรจน์   รุ่งนภาไพศาล
                                    สมาชิกสภาเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น                                                   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น


                                                                                                  

                                        นางยาใจ   พิพัฒน์วัฒนโรจน์                                                                  นายสายชล  โพธิ์โต
                                    สมาชิกสภาเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น                                                  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น

 


                                                                                                  

                                              นายสัมฤทธิ์    กองเพ็ง                                                                   ดาบตำรวจวิบูลย์  จรัตน์
                                    สมาชิกสภาเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น                                                  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น


                                                                                                 

                                            นายเนียม     ทองสุข                                                                    นายสมควร     นนทะคำจันทร์
                                    สมาชิกสภาเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น                                                  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น
                                  

                                                                                                 

                                                 นายบุญชู    เกษา                                                                     นายสำเริง   ท่วมกระโทก
                                    สมาชิกสภาเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น                                                 สมาชิกสภาเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น                                                                                                 

                                                 นายเจริญ   คืดนอก                                                                   นางรุ่งทิวา   จันทร์โทศรี
                                    สมาชิกสภาเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น                                                 สมาชิกสภาเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น


 สำนักงานเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 27210 โทร. 037-251648,037-251524-5 โทรสาร 037-251404 E-mail. wny@wangnamyen.net