dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
จากใจนายกเทศมนตรี

 
สารจากนายกเทศมนตรี

       "เทศบาล" เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด อีกทั้งยังเป็นรากฐานของการปกครองในฐานะระบอบประชาธิปไตย "การปกครองของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชน"  อย่างแท้จริง  เป็นบทบาทต่อการพัฒนาและสรรค์สร้างความเจริญมาสู่ประชาชนท้องถิ่น

                     ก่อนอื่นกระผมต้องขอขอบพระคุณ พ่อแม่พี่น้อง ชาวเทศบาลเมืองวังน้ำเย็นทุกท่าน ที่ได้ให้ความไว้วางใจให้กระผมพร้อมคณะฯ  ได้เข้ามาบริหารงานให้กับชุมชนวังน้ำเย็นอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งผมและคณะมีความมั่นใจในการพัฒนาวังน้ำเย็นให้เป็นบ้านเมืองที่มีความแข็งแกร่งมากขึ้น ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ,สังคม  ทั้งนี้จากประสบการณ์ในการทำงานที่ผ่านมา กระผมได้พบเจอกับปัญหาหลายๆ ด้าน แต่ก็สามารถผ่านพ้นมาด้วยความร่วมมือร่วมใจกันทำงาน  ทั้งจากพี่น้องในชุมชนทั้ง 10 ชุมชนและ อีกทั้ง 19 หมู่บ้าน ,ภาครัฐ,ภาคเอกชน และยังรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองวังน้ำเย็นทุกท่าน  ทำให้สามารถก้าวผ่านอุปสรรคมาได้ด้วยดี  ซึ่งกระผมเน้น  "การมีส่วนร่วม" ในการทำงานของทุกฝ่าย  จึงทำให้งานที่ออกมานั้นมีประสิทธิภาพ และประสบผลสำเร็จ

                      ซึ่งส่งผลให้ผมและคณะมีกำลังใจในการทำงานมากขึ้น และมีความภาคภูมิใจที่ทุกคนให้โอกาสกระผมและคณะเข้ามาบริหารอีกครั้ง  และจะมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาสร้างสรรค์ ชุมชนอย่างต่อเนื่องตลอดไป  กระผมในนามของเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น  ขออัญเชิญอำนาจคุณพระศรีรัตยตรัยและสิ่งศักดิ์ทั้งหลาย  จงช่วยดลบันดาลให้ทุกๆ ท่านประสบพบแต่ความสุข  ความเจริญ  คิดสิ่งใดสมความปรารถนาทุกประการ และทุกด้านตลอดไป

 

 

 

นายวันชัย  นารีรักษ์

นายกเทศมนตรีเมืองวังน้ำเย็น


 สำนักงานเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 27210 โทร. 037-251648,037-251524-5 โทรสาร 037-251404 E-mail. wny@wangnamyen.net