dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
กองคลัง

  วิสัยทัศน์กองคลัง

บริหารงานการเงินดี
มีความโปร่งใส
บริการฉับไว
สร้างความประทับใจให้กับประชาชน

กองคลัง มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินการเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงิน การหักภาษีเงินได้และนำส่งภาษี การตัดโอนเงินเดือน รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่างๆ การรายงานเงินคงเหลือประจำวัน งานขออนุมัติเบิกเงินตัดปีและขอขยายเวลาเบิกจ่ายงานจัดทำงบและแสดงฐานะทางการเงิน งบทรัพย์สิน หนี้สิน งบโครงการเงินสะสม งานจัดทำบัญชี งานทะเบียนคุมเงินรายได้-รายจ่าย งานจัดเก็บรายได้ และพัฒนารายได้ การจัดหาผลประโยชน์ จากสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินงานจัดทำ/ตรวจสอบบัญชี งานทะเบียนพาณิชย์ งานพัสดุ รวมถึงงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีโรงเรือนและที่ดิน หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ กับที่ดิน ซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น

1.การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี
1.1 ผู้รับการประเมิน (เจ้าของทรัพย์สิน) จะต้องยื่นแบบ ภ.ร.ด.2 ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
1.2 กรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว เห็นว่ามีความจำเป็นให้ผู้รับประเมินแสดงรายการเพิ่มเติมละเอียดยิ่งขึ้น หรือเรียกให้นำพยานหลักฐานมาสนับสนุนข้อความในรายการนั้น ผู้รับประเมินต้องรีบดำเนินการ ภายใน 10 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
2. การชำระเงินค่าภาษี เมื่อผู้รับประเมิน (เจ้าของทรัพย์สิน) ได้รับใบแจ้งการประเมินค่าภาษี (ภ.ร.ด.8) จะต้องชำระค่าภาษี ณ กองคลัง สนง.เทศบาลวังน้ำเย็น (ชั้น 1) ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
 
3. การอุทธรณ์ภาษี กรณีที่ผู้รับประเมินไม่พอใจในการประเมินค่าภาษีให้ยื่นคำร้องต่อเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8) หากผู้รับประเมินไม่ยื่นคำร้อง (ภ.ร.ด.9) ภายในกำหนด จะหมดสิทธิ์ ที่จะให้พิจารณาการประเมินใหม่
 
4. อัตราค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ผู้รับประเมินจะต้องเสียค่าภาษี ในอัตราร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี
 
5. การไม่ยื่นแบบ และชำระภาษีภายในกำหนด
5.1 ผู้ใดละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีภายในกำหนด ผู้นั้นจะมีความผิดต้องระวางโทษ ปรับไม่เกิน 200 บาทและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจประเมินย้อนหลังได้ไม่เกิน 10 ปี
5.2 กรณียื่นแบบไม่ถูกต้องตามความจริงหรือไม่บริบูรณ์ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจประเมินย้อนหลังได้ไม่เกิน 5 ปี
5.3 กรณีที่ผู้ประเมินไม่ชำระค่าภาษีภายในกำหนดระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดจะต้องเสียเงินเพิ่ม ดังนี้
1) ถ้าค้างชำระไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันที่พ้นกำหนดให้เพิ่มร้อยละ 2.5 ของค่าภาษีที่ค้าง
2) ถ้าเกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน ให้เพิ่มร้อยละ 5 ของค่าภาษีที่ค้าง
3) ถ้าเกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน ให้เพิ่มร้อยละ 7.5 ของค่าภาษีที่ค้าง 
4) ถ้าเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน ให้เพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีที่ค้าง

ภาษีบำรุงท้องที่ ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ คือภาษีที่เก็บจากเจ้าของที่ดิน ที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ซึ่งมีกรรมสิทธ์ ในที่ดินให้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (แบบ ภ.บ.ท.5) ภายในเดือนมกราคมปีแรก ที่มีการตีราคากลางที่ดินและทุกๆ 4 ปี จะมีการยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อประเมินใหม่
กรณีเป็นเจ้าของที่ดินใหม่ หรือมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนที่ดิน เจ้าของที่ดินจะต้องยื่นแบบแสดงรายการภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
ขั้นตอนการชำระภาษีบำรุงท้องที่
1. การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ให้เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่ต้องเสียภาษี ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี (ภ.บ.ท.5)ณ กองคลัง สนง.เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ทุกรอบระยะเวลา 4 ปี กรณีบุคคลใดเป็นเจ้าของที่ดินขึ้นใหม่ หรือจำนวนเนื้อที่ดินเดิม เปลี่ยนแปลง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่เป็นเจ้าของที่ดินขึ้นใหม่ หรือจำนวนเนื้อที่ดินได้มีการเปลี่ยนแปลง
2. การชำาระเงินค่าภาษี ผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะต้องชำระเงินค่าภาษีบำรุงท้องที่ ภายในวันที่ 30 เมษายน ของทุกปี
3. การไม่ยื่นแบบและชำระภาษีภายในกำหนด กรณีที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ยื่นแบบภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำาหนด จะต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 10 ของ จำนวนเงินค่าภาษีกรณีที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ชำระภาษีภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด จะต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 2 ต่อเดือน ของจำนวนเงินค่าภาษี
หลักฐานที่ต้องนำไปชำระภาษีท้องถิ่น
1. หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน เช่น
- โฉนดที่ดิน น.ส.3, น.ส.2, ส.ค.1 หรืออื่น ๆ (กรณีเสียภาษีบำรุงท้องที่)
2. ใบเสร็จรับเงินครั้งสุดท้ายที่เคยชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินไว้
3. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการรัฐวิสาหกิจ
4. หนังสือแจ้งจากสำนักงานเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น (ถ้ามี)
5. หนังสือมอบอำนาจในกรณีมอบผู้อื่นมาดำเนินการแทน
(กรณีไม่สามารถยื่นแบบได้ด้วยตนเองพร้อมติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย)

 ภาษีป้าย  ป้าย หมายความว่า ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ประกอบการค้าหรือประกอบกิจกรรมอื่นเพื่อหารายได้ หรือโฆษณาการค้า หรือกิจการอื่นๆ เพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่นใด
การยื่นแบบประเมินชำระภาษีป้าย และการอุทธรณ์
1. เจ้าของ หรือผู้ครอบครองป้ายกำหนดการยื่นแบบแสดง รายการ (ภ.ป.1) ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม ของทุกปี ถ้าไม่สามารถหาเจ้าของป้ายได้ ให้ผู้ครอบครองอาคารหรือเจ้าของที่ดิน ที่ป้ายนั้นติดตั้งอยู่มีหน้าที่ชำระภาษี
2. ชำระภาษีป้ายภายใน 15 วันนับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน (ภ.ป.3)
 

 งานทะเบียนพาณิชย์
ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์
 
1. บุคคลธรรมดาคนเดียว (กิจการเจ้าของคนเดียว)
2. ห้างหุ้นส่วนสามัญ
3. นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มาตั้งสำนักงานสาขาในประเทศไทย
4. ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด
5. บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด
 
กิจการค้าที่เป็นพาณิชยกิจที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
1. บุคคลธรรมดา (กิจการเจ้าของคนเดียว) ห้างหุ้นส่วนสามัญ และนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มาตั้งสำนักงานสาขาในประเทศไทย ซึ่งประกอบกิจการ ดังต่อไปนี้ ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
(1) ผู้ประกอบกิจการโรงสีข้าวและโรงเลื่อยที่ใช้เครื่องจักร
(2) การขายสินค้าไม่ว่าอย่างใดๆ อย่างเดียว หรือหลายอย่างคิดรวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดขายได้เป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป หรือมีสินค้าดังกล่าวไว้เพื่อขายมีค่ารวมทั้งสิ้นเป็นเงินตั้งแต่ 500 บาท ขึ้นไป
(3) นายหน้าหรือตัวแทนค้าต่างซึ่งทำการเกี่ยวกับสินค้าไม่ว่าอย่างใดๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ตามและสินค้านั้นมีค่ารวมทั้งสิ้น ในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป
(4) ผู้ประกอบกิจการหัตถกรรมหรืออุตสาหกรรมไม่ว่าอย่างใดๆ อย่างเดียว หรือหลายอย่างก็ตามและขายสินค้าที่ผลิตได้มีค่ารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินตั้งแต่ 20 บาท ขึ้นไปหรือในวันหนึ่งวันใดมีสินค้าที่ผลิตได้มีค่ารวมทั้งสิ้นเป็นเงินตั้งแต่ 500 บาท ขึ้นไป
(5) ผู้ประกอบกิจการขนส่งทางทะเล การขนส่งโดยเรือกลไฟหรือเรือยนต์ประจำทางการขนส่งโดยรถไฟ การขนส่งโดยรถราง การขนส่งโดยรถยนต์ประจำทาง การขายทอดตลาด การรับซื้อขายที่ดิน การให้กู้ยืมเงิน การรับแลกเปลี่ยนหรือซื้อขาย เงินตราต่างประเทศ การซื้อหรือขายตั๋วเงิน การธนาคาร การโพยก๊วน การทำโรงรับจำนำ และการทำโรงแรม
(6) ขาย ให้เช่า ผลิต หรือรับจ้างผลิต แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดีทัศน์ แผ่นวีดีทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง
(7) การขายอัญมณีหรือเครื่องประดับ ซึ่งประดับด้วยอัญมณี
(8) ซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
(9) บริการอินเทอร์เน็ต
 
(10) ให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
(11) บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อ ขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีใช้สื่ออิเล็กทรอนิคส์ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
(12) การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเทอร์เน็ต
(13) การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลง โดยคาราโอเกะ
(14) การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์
(15) การให้บริการตู้เพลง
(16) โรงงานแปรสภาพ แกะสลัก และการทำหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีกการค้าส่งงาช้างและผลิตภัณฑ์จากงาช้าง
          ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการค้าเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัดบริษัทจำกัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือบริษัทมหาชน จำกัด ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด ประกอบกิจการค้าตาม(1)-(5) จะได้รับยกเว้น ไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ แต่หากประกอบกิจการค้าตาม (6) - (16) ต้องดำเนินการจดทะเบียนพาณิชย์ด้วย
กำหนดระยะเวลาการจดทะเบียนพาณิชย์
1. จดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่ ต้องจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันเริ่มประกอบพาณิชยกิจ
2. การเปลี่ยนแปลงรายการที่จดทะเบียนไว้ตาม (1) ต้องจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
3. เลิกประกอบพาณิชยกิจ ต้องจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันที่เลิกประกอบพาณิชยกิจ
4. ใบทะเบียนพาณิชย์สูญหายต้องยื่นขอใบแทนภายใน 30 วันนับแต่วันสูญหายเอกสารที่ใช้ใน
 
การจดทะเบียน พาณิชย์ (ตั้งใหม่)
1. สำเนาบัตรประชาชน (ผู้ขอจด) พร้อมนำบัตรประชาชนมาแสดงด้วย
2. สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าบ้านพร้อมลงชื่อรับรอง สำเนาถูกต้องในเอกสาร
3. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อม ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสาร
4. สำเนาสัญญาเช่าบ้าน (กรณีเช่าบ้าน) และนำสัญญาเช่าตัวจริงมาแสดงด้วย
 
เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ
     (กรณีที่ 1) เปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล
1. สำเนาบัตรประชาชนผู้ประกอบกิจการที่เปลี่ยนแปลงเป็นปัจจุบัน
2. สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล
3. ใบทะเบียนพาณิชย์ตัวจริง
     (กรณีที่ 2) เปลี่ยนชื่อร้าน/ประเภท พาณิชยกิจ
1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ประกอบกิจการพร้อมลงชื่อรับรองสำาเนาถูกต้อง
2. ใบทะเบียนพาณิชย์ตัวจริง
     (กรณีที่ 3) เปลี่ยนที่อยู่
ให้นำเอกสารมาเช่นเดียว กับการจดทะเบียนพาณิชย์ใหม่ พร้อมใบทะเบียน พาณิชย์ตัวจริง
 
เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ
1. สำเนาบัตรประชาชน (ผู้ขอจด) พร้อมนำบัตรประชาชนมาแสดงด้วย
2. ใบทะเบียนพาณิชย์ตัวจริง
 
***กรณีมอบอำนาจให้ทำหนังสือมอบอำนาจ และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์***
 
เอกสารที่ใช้เรียกดูประกอบการพิจารณาจดทะเบียนพาณิชย์ มีดังนี้
1. บัตรประชาชน (ตัวจริง)
2. ทะเบียนบ้าน (ร้านค้า) หรือสัญญาเช่า (ตัวจริง)
3. กรณีมีการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุลให้นำาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ (ฉบับจริง)
 
หน้าที่ของผู้ประกอบพาณิชยกิจ 
1. ต้องขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนดตามแต่กรณี
2. ต้องแสดงใบทะเบียนพาณิชย์หรือใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ไว้ ณ สำนักงานในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย
3. ต้องจัดให้มีป้ายชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจไว้หน้าสำานักงานแห่งใหญ่ และสำนักงานสาขาโดย เปิดเผยภายในเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนพาณิชย์ ป้ายชื่อให้เขียนเป็นอักษรไทย อ่านง่ายและชัดเจน จะมีอักษร ต่างประเทศในป้ายชื่อด้วยก็ได้ และจะต้องตรงกับชื่อที่จดทะเบียนไว้ หากเป็นสำานักงานสาขาจะต้องมีคำาว่า “สาขา” ไว้ด้วย
4. ต้องไปให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับรายการจดทะเบียนตามคำสั่งของนายทะเบียน
5. ต้องอำนวยความสะดวกแก่นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งเข้าทำการตรวจสอบในสำนักงานของผู้ประกอบกิจการ
 
พาณิชยกิจที่ได้รับการยกเว้นไ ม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ได้แก่
1. การค้าเร่ การค้าแผงลอย
2. พาณิชยกิจเพื่อการบำรุงศาสนา หรือเพื่อการกุศล
3. พาณิชยกิจของนิติบุคคลซึ่งได้มีพระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น
4. พาณิชยกิจของกระทรวง ทบวง กรม
5. พาณิชยกิจของมูลนิธิ สมาคม สหกรณ์
6. พาณิชยกิจของกลุ่มเกษตรกรที่ได้จดทะเบียนตาม ปว.141 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2515
 
อัตราโทษและค่าปรับ
1. ประกอบพาณิชยกิจโดยไม่จดทะเบียน แสดงรายการเท็จ ไม่ยอมให้ถ้อยคำไม่ยอมให้เจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบในสำนักงาน มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท (สองพันบาท) กรณีไม่จดทะเบียนอันเป็นความผิดต่อเนื่อง ปรับอีกวันละไม่เกิน 100 บาท (หนึ่งร้อยบาท) จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติฯ
2. ถ้าใบทะเบียนพาณิชย์สูญหายไม่ยื่นคำร้องขอใบรับแทน หรือไม่แสดงในทะเบียนพาณิชย์ไว้ที่สำนักงานที่เห็นง่าย ไม่จัดทำป้ายชื่อ มีความผิดปรับไม่เกิน 200 บาท และถ้าเป็นความผิดต่อเนื่อง ปรับอีกวันละไม่เกิน 20 บาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
3. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งกระทำการฉ้อโกงประชาชน ปนสินค้าโดยเจตนาทุจริต ปลอมสินค้า หรือกระทำการทุจริตอื่นใดอย่างร้ายแรงในการประกอบกิจการจะถูกถอนใบทะเบียนพาณิชย์ เมื่อถูกสั่งถอนใบทะเบียนพาณิชย์แล้วจะประกอบกิจการต่อไปไม่ได้เว้นแต่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะสั่งให้รับจดทะเบียนพาณิชย์ใหม่
4. ผู้ประกอบพาณิชยกิจที่ถูกสั่งถอนใบทะเบียนพาณิชย์แล้ว ยังฝ่าฝืนประกอบพาณิชยกิจต่อไป มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือจำคุกไม่เกินหนึงปีหรือทั้งปรับทั้งจำ

 

 สำนักงานเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 27210 โทร. 037-251648,037-251524-5 โทรสาร 037-251404 E-mail. wny@wangnamyen.net