dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot




กองการศึกษา

  กองการศึกษา

วิสัยทัศน์  

"สร้างมาตรฐานการศึกษา   บำรุงศาสนาเป็นหลัก อนุรักษ์ประเพณี   วัฒนธรรม ส่งเสริมกิจกรรมการศึกษา"


 

     เทศบาลเมืองวังน้ำเย็นมีสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัด ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 5 ศูนย์โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น และโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา โดยให้บริการหลักคือการจัดการศึกษาปฐมวัย การจัดการศึกษาระดับอนุบาล การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองวังน้าเย็น

     เป็นสถานศึกษาที่อบรมเลี้ยงดู จัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา อย่างเหมาะสมกับวัย ซึ่งปัจจุบันมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองวังน้ำาเย็น จำนวน 5 ศูนย์ ได้แก่

1.) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น 1 ตั้งอยู่ ณ เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น หมู่ที่ 2 ตำาบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว รับสมัครนักเรียนที่มีชื่อและที่อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตหมู่ที่ 1 บ้านวังน้ำเย็น หมู่ที่ 2 ตำาบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้ว

2.) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น 2 ตั้งอยู่ หมู่ที่ 15 บ้านโคกสนั่นพัฒนาตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว รับสมัครนักเรียนที่มีชื่อและที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ในเขตหมู่ที่ 8 บ้านสวนป่า หมู่ที่ 8 บ้านซับพลู, หมู่ที่ 10 บ้านวังเจริญ และหมู่ที่ 15 บ้านโคกสนั่นพัฒนา

3.) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น 3 ตั้งอยู่หมู่ที่18บ้านวังบูรพา(ตรงข้ามโรงเรียนบ้านวังบูรพา) ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว รับสมัครนักเรียนที่มีชื่อ และที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ในเขตหมู่ที่ 7 บ้านคลองสารพา หมู่ที่ 11 บ้านชัยณรงค์ หมู่ที่ 12 บ้านภูเวียง และ หมู่ที่ 18 บ้านวังบูรพา

4.) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น 4 ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 บ้านเกศแก้ว (ติดศาลาประชาคมหมู่ 4) ตำาบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว รับสมัครนักเรียนที่มีชื่อและที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ในเขตหมู่ที่ 4 บ้านเกศแก้ว,หมู่ที่ 6 บ้านวังจำปี หมู่ที่ 13 บ้านมิตรสัมพันธ์ ,หมู่ที่ 16 บ้านวังชมพู และ หมู่ที่ 19 บ้านวังแก้ว

5.) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น 5 ตั้งอยู่ หมู่ที่ 14 บ้านวังศิลาตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว รับสมัครนักเรียนที่มีชื่อ และที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ในเขตหมู่ที่ 5 บ้านวังแดง ,หมู่ที่ 14 บ้านวังศิลา และหมู่ที่ 17 บ้านวังท่าหิน 

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 เด็กที่สมัครต้องมีภูมิลำเนา หรืออาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองวังน้ำเย็นก่อนวันรับสมัคร

1.2 เด็กที่สมัครต้องมีอายุครบ 3 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม ของปีที่สมัครเรียน

1.3 เด็กที่สมัครต้องเป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นๆ ที่จะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน

2. หลักฐานการสมัคร
 
2.1 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 6 ใบ

2.2 ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว

2.3 สูติบัตร (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

2.4 สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

2.5 ต้องนำเด็กมาแสดงตัวในวันยื่นใบสมัคร

2.6 สมุดบันทึกสุขภาพและสำเนาประวัติการรับวัคซีน
 
2.7 สำเนาบัตรโรงพยาบาลวังน้ำเย็น (ถ้ามี)
 
2.8 สำเนาบัตรประชาชนบิดา-มารดา 1 ชุด

"ติดต่อที่เบอร์ 0-3725-1648 ต่อ 602"

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร มีดังนี้

1 ) เด็กที่สมัครมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว อย่างน้อย 1 ปี และมีชื่อในสำเนาทะเบียนบ้าน ก่อนวันที่ 16 พฤษภาคมของปีที่สมัครเรียน

2 ) เด็กที่สมัครต้องมีอายุครบ 4 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคมของปีที่สมัครเรียน

หลักฐานการสมัคร มีดังนี้

1) รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

2) ใบสมัครของโรงเรียนอนุบาลเมืองวังน้ำเย็น (ที่กรอกข้อมูลครบสมบูรณ์เท่านั้น)

3) ทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดามารดา หรือผู้ปกครอง (ฉบับจริง) พร้อมสำเนาจำนวน 2 ฉบับ

4) สูติบัตร (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

“เบอร์โทรติดต่อ 0-3704-7084”
 
โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา

1. ระดับประถมศึกษาปีที่ 1

1.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร มีดังนี้

1.1.1 เด็กที่สมัครมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว อย่างน้อย 1 ปี (มีชื่อในสำนักทะเบียนบ้าน ก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม ของปีที่สมัครเรียน)

1.1.2 เด็กที่สมัครต้องมีอายุย่างเข้าปีที่ 7 (เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคมของปีที่สมัครเรียน หรือจบการศึกษาชั้นก่อนประถมศึกษา (ผ่านชั้นอนุบาล 3 หรืออนุบาล 3 มาแล้ว)

1.2 หลักฐานการสมัคร มีดังนี้

1) ใบสมัครติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวนแว่น ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ชุด

2) ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

3) สูติบัตร (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

4) ทะเบียนบ้านของบิดา-มารดา (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

5) ทะเบียนบ้านผู้ปกครอง (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด

6) เอกสารแสดงการจบการศึกษาชั้นก่อนประถมศึกษา จำนวน 1 ชุด

2. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1

2.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร มีดังนี้

2.1.1 สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา ของปีที่สมัครเรียนหรือเทียบเท่า

2.1.2 ไม่จำกัดอายุ
 
2.1.3 เป็นชายโสดหรือหญิงโสด
 
2.2 หลักฐานการสมัคร มีดังนี้

1) ใบสมัครติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวนแว่น ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ชุด

2) ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

3) หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าหรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษาที่สมัครเรียน หรือเทียบเท่า จำนวน 1 ชุด

4) ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษาที่สมัครเรียน จำนวน 1 ชุด

5) ทะเบียนบ้านของบิดา-มารดา (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

6) ทะเบียนบ้านผู้ปกครอง (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด

7) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล และอื่นๆ (ถ้ามี)

3. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4

3.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร มีดังนี้

3.1.1 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษาที่สมัครเรียน หรือเทียบเท่า

3.1.2 ไม่จำกัดอายุ
 
3.1.3 เป็นชายโสดหรือหญิงโสด
 
3.2 หลักฐานการสมัคร มีดังนี้

1) ใบสมัครติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวนแว่น ขนาด 1 นิ้ว จำานวน 1 ชุด

2) ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

3) หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 หรือเทียบเท่าหรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ในปีการศึกษาที่สมัครเรียน หรือเทียบเท่า จำนวน 1 ชุด

4) ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ในปีการศึกษาที่สมัครเรียน จำนวน 1 ชุด

5) ทะเบียนบ้านของบิดา-มารดา (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

6) ทะเบียนบ้านผู้ปกครอง (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด

7) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล และอื่นๆ (ถ้ามี)

“เบอร์โทรติดต่อ 0-3725-1461”


 







สำนักงานเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 27210 โทร. 037-251648,037-251524-5 โทรสาร 037-251404 E-mail. wny@wangnamyen.net