dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน ส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยการป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม และงานอื่นๆ เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข งานสัตวแพทย์ งานด้านการรักษาพยาบาล งานเกี่ยวกับศูนย์บริการ และงานทันตสาธารณสุข ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณของกฎหมาย

ช่องทางการให้บริการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเ ทศบาลเ มืองวังน้ำเย็น โทร. 037-251648 ต่อ 302 / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน


บทบาทหน้าที่

งานบริการสาธารณสุข

    1. งานศูนย์บริการสาธารณสุข

มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานส่งเสริมสุขภาพงานป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ และงานทันตสาธารณสุข โดยจัดหาบุคลากรเพื่อให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นอย่างมีประสิทธิภาพ มีพยาบาลวิชาชีพ ทันตสาธารณสุขซึ่งมีเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน และทันสมัย

     2. ด้านการส่งเสริมสุขภาพ

2.1 งานสาธารณสุขมูลฐาน งานวางแผนครอบครัว งานด้านสุขศึกษา และประชาสัมพันธ์ งานโภชนาการในชุมชนและโรงเรียน งานอนามัยแม่และเด็ก งานสุขภาพจิต จัดทำโครงการ/แผนงาน กำกับดูแล ติดตามประเมินผลโครงการ/แผนงานของงานส่งเสริมสุขภาพ เทศบาลเมืองวังน้ำเย็นมีการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ด้านสุขภาพ สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งให้ชุมชนในการจัดระบบสุขภาพตนเอง โดยพัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครและจิตอาสา เช่น โครงการสุขาภิบาลอาหารเพื่อสุขภาพประชาชน,โครงการรณรงค์จักรยานร่วมใจเพื่อพลานนามัยที่ดี

2.2 ส่งเสริมการรวมกลุ่มของประชาชน เพื่อส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย

กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลเมืองวังน้ำเย็นเพื่อให้ประชาชนรวมกลุ่มทำกิจกรรมสุขภาพในชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างชุมชนเข้มแข็ง เช่น โครงการบริการรุกกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพกาย-ใจ สร้างผู้สูงวัยสุขภาพดีโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น

โรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น เป็นสถานที่ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม โดยมีบริการออกกำลังกายที่หลากหลาย เช่น การเต้นลีลาศ โยคะ ว่ายน้ำ นวดแผนไทย

3. ด้านการป้องกันควบคุมโรค

3.1 ควบคุมโรคติดต่อ เช่น โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก โครงการให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์

3.2 ควบคุมโรคไม่ติดต่อ เช่น โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

         โครงการตรวจมะเร็งปากมดลูก คัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง มะเร็งเต้านม โครงการอบรมผู้นำการออกกาลังกาย งานส่งเสริมและป้องกันโรคในช่องปากผ้สูงอายุ เด็กก่อนวัยเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 งานป้องกันโรคฉีดวัคซีนพื้นฐาน (หัด หัดเยอร์มันคางทูม ไอกรน บาดทะยัก) ในเด็กประถมศึกษาปี่ที่ 1-6 โครงการคุ้มครองผู้บริโภค(ตรวจร้านค้า อบรมผู้ประกอบการ การออกหน่วยเคลื่อนที่)

4. งานสัตวแพทย์

งานควบคุมโรคสัตว์ โรคสัตว์ติดคน โรคสัตว์ติดสัตว์ โรคที่เกิดจากสัตว์เลี้ยง หรือสัตว์ป่าที่นำมาเลี้ยงหรืออยู่อาศัยตามธรรมชาติ งานควบคุมการฆ่าสัตว์และโรงฆ่าสัตว์งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า งานป้องกันโรคติดเชื้อที่เป็นอันตรายหรือเหตุรำคาญจากสัตว์ เช่น การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

5. งานสุขาภิบาล และอนามัยสิ่งแวดล้อม

5.1 รับเรื่องร้องเรียนด้านเหตุรำคาญต่างๆ เช่น กลิ่นเหม็น ละอองเป็นพิษ ที่เพาะพันธุ์พาหะนำโรค หรือก่อให้เกิดความเสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

5.2 ออกใบอนุญตประเภทต่างๆ ได้แก่

- ใบอนุญาตการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

- ใบอนุญาตสุสาน และฌาปนสถาน

- ใบอนุญาตการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

- ใบอนุญาตตลาด

- ใบอนุญาตการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร และสะสมอาหาร

- ใบอนุญาตการกำจัดสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย

- ใบอนุญาตการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

สามารถติดต่อยื่นขอรับใบอนุญาตได้ที่ เบอร์ 0-3725-1648 ต่อ 302


 สำนักงานเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 27210 โทร. 037-251648,037-251524-5 โทรสาร 037-251404 E-mail. wny@wangnamyen.net