dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน ส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยการป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม และงานอื่นๆ เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข งานสัตวแพทย์ งานด้านการรักษาพยาบาล งานเกี่ยวกับศูนย์บริการ และงานทันตสาธารณสุข ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณของกฎหมาย

ช่องทางการให้บริการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเ ทศบาลเ มืองวังน้ำเย็น โทร. 037-251648 ต่อ 302 / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน


บทบาทหน้าที่

งานบริการสาธารณสุข

    1. งานศูนย์บริการสาธารณสุข

มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานส่งเสริมสุขภาพงานป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ และงานทันตสาธารณสุข โดยจัดหาบุคลากรเพื่อให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นอย่างมีประสิทธิภาพ มีพยาบาลวิชาชีพ ทันตสาธารณสุขซึ่งมีเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน และทันสมัย

     2. ด้านการส่งเสริมสุขภาพ

2.1 งานสาธารณสุขมูลฐาน งานวางแผนครอบครัว งานด้านสุขศึกษา และประชาสัมพันธ์ งานโภชนาการในชุมชนและโรงเรียน งานอนามัยแม่และเด็ก งานสุขภาพจิต จัดทำโครงการ/แผนงาน กำกับดูแล ติดตามประเมินผลโครงการ/แผนงานของงานส่งเสริมสุขภาพ เทศบาลเมืองวังน้ำเย็นมีการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ด้านสุขภาพ สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งให้ชุมชนในการจัดระบบสุขภาพตนเอง โดยพัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครและจิตอาสา เช่น โครงการสุขาภิบาลอาหารเพื่อสุขภาพประชาชน,โครงการรณรงค์จักรยานร่วมใจเพื่อพลานนามัยที่ดี

2.2 ส่งเสริมการรวมกลุ่มของประชาชน เพื่อส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย

กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลเมืองวังน้ำเย็นเพื่อให้ประชาชนรวมกลุ่มทำกิจกรรมสุขภาพในชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างชุมชนเข้มแข็ง เช่น โครงการบริการรุกกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพกาย-ใจ สร้างผู้สูงวัยสุขภาพดีโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น

โรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น เป็นสถานที่ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม โดยมีบริการออกกำลังกายที่หลากหลาย เช่น การเต้นลีลาศ โยคะ ว่ายน้ำ นวดแผนไทย

3. ด้านการป้องกันควบคุมโรค

3.1 ควบคุมโรคติดต่อ เช่น โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก โครงการให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์

3.2 ควบคุมโรคไม่ติดต่อ เช่น โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

         โครงการตรวจมะเร็งปากมดลูก คัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง มะเร็งเต้านม โครงการอบรมผู้นำการออกกาลังกาย งานส่งเสริมและป้องกันโรคในช่องปากผ้สูงอายุ เด็กก่อนวัยเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 งานป้องกันโรคฉีดวัคซีนพื้นฐาน (หัด หัดเยอร์มันคางทูม ไอกรน บาดทะยัก) ในเด็กประถมศึกษาปี่ที่ 1-6 โครงการคุ้มครองผู้บริโภค(ตรวจร้านค้า อบรมผู้ประกอบการ การออกหน่วยเคลื่อนที่)

4. งานสัตวแพทย์

งานควบคุมโรคสัตว์ โรคสัตว์ติดคน โรคสัตว์ติดสัตว์ โรคที่เกิดจากสัตว์เลี้ยง หรือสัตว์ป่าที่นำมาเลี้ยงหรืออยู่อาศัยตามธรรมชาติ งานควบคุมการฆ่าสัตว์และโรงฆ่าสัตว์งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า งานป้องกันโรคติดเชื้อที่เป็นอันตรายหรือเหตุรำคาญจากสัตว์ เช่น การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

5. งานสุขาภิบาล และอนามัยสิ่งแวดล้อม

5.1 รับเรื่องร้องเรียนด้านเหตุรำคาญต่างๆ เช่น กลิ่นเหม็น ละอองเป็นพิษ ที่เพาะพันธุ์พาหะนำโรค หรือก่อให้เกิดความเสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

5.2 ออกใบอนุญตประเภทต่างๆ ได้แก่

- ใบอนุญาตการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

- ใบอนุญาตสุสาน และฌาปนสถาน

- ใบอนุญาตการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

- ใบอนุญาตตลาด

- ใบอนุญาตการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร และสะสมอาหาร

- ใบอนุญาตการกำจัดสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย

- ใบอนุญาตการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

สามารถติดต่อยื่นขอรับใบอนุญาตได้ที่ เบอร์ 0-3725-1648 ต่อ 302


 สำนักงานเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 27210 โทร. 037-251648,037-251524-5 โทรสาร 037-251404 E-mail. wny@wangnamyen.net