dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
กองสวัสดิการสังคม

 กองสวัสดิการสังคม

...วิสัยทัศน์...

ยึดชุมชนเป็นฐาน  ประสานเครือข่าย  หลากหลายกิจกรรม

ทำให้ต่อเนื่อง  เน้นเรื่องคุณภาพสังคม

 

มีหน้าที่ ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์ส่งเสริมสวัสดิการเด็ก และเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเอดส์ งานส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม และพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรีผู้สูงอายุ ผู้พิการ งานให้คำปรึกษา แนะนำ งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำอาชีพการเกษตร งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ

การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามรายละเอียด ดังนี้
1. สัญชาติไทย
2. เป็นผู้ที่มีอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
3. ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณถัดไป (อายุ 59 ปี) (ในกรณีที่ทะเบียนราษฎร์ระบุเฉพาะปีเกิด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดวันที่ 1 มกราคมของปีนั้น เช่น เกิด พ.ศ.2497 ให้ถือว่าเกิดวันที่ 1 มกราคม 2497)
4. ขอรับเบี้ยตามที่อยู่ในทะเบียนบ้าน
5. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือ เงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ
 
ขั้นตอนการยื่นคำขอลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
1. ให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ในปีงบประมาณนั้น ๆ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน และผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ในพื้นที่เทศบาลเมืองวังน้ำเย็นก่อนหรือภายในเดือนพฤศจิกายนของปีนั้น
2. ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณถัดไป
 
 ผู้สูงอายุจะต้องนำเอกสารหลักฐานประกอบคำขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุดังนี้
1.บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา
2.ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา
3.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ธนาคาร ธ.ก.ส. วังน้ำเย็น) พร้อมสำเนา
4.หนังสือมอบอำนาจ (กรณีผู้สูงอายุไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้อาจมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ
 
เอกสารขอขึ้นทะเบียนเบี้ยความพิการ
 
1.คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการ

1.1 ผู้พิการรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียน และผู้พิการที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่ ก่อนหรือภายในเดือนพฤศจิกายนของปีนั้น

1.2 ผู้พิการซึ่งจะมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

1.2.1 มีสัญชาติไทย
1.2.2 มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน
1.2.3 มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
1.2.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ
 
2.ขั้นตอนการยื่นคำขอลงทะเบียนเบี้ยความพิการ

2.1 ให้คนพิการหรือ ผู้ดูแลคนพิการยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการต่อเทศบาลเมืองวังน้ำเย็นก่อนหรือภายในเดือน พฤศจิกายนของทุกปี ณ.กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ตั้งแต่เวลา 08.30 น.–16.30 น.ในวันเวลาราชการ

2.2 คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการจะต้องนำหลักฐานประกอบแบบคำขอลงทะเบียนดังนี้

2.2.1 บัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการพร้อมสำเนา
2.2.2 ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา

2.2.3 สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ธนาคาร ธ.ก.ส. วังน้ำเย็น) พร้อมสำเนา

2.2.4 บัตรประจำตัวประชาชนผู้ดูแลคนพิการ กรณีเป็นผู้ยื่นคำขอแทนคนพิการให้คนพิการที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ยื่นคำขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการต่อเจ้าหน้าที่รับคำขอลงทะเบียน ตามแบบคำขอที่กำหนด (แบบคำขอขึ้นทะเบียนคนพิการ) ต่อกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
1. มีสัญชาติไทย
2. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน
3. มีหนังสือรับรองแพทย์ ที่แพทย์วินิจฉัยและระบุเป็นผู้ป่วยเอดส์
4. มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง หรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู หรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ ในการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับความเดือดร้อนกว่าหรือผู้ที่มีปัญหาซ้ำาซ้อนหรือผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารยากต่อการเข้าถึงบริการของรัฐเป็นผู้ได้รับการพิจารณาก่อน
 
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

1. ผู้ป่วยเอดส์ยื่นคำขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อกองสวัสดิการสังคมเทศเมืองวังน้ำเย็นด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้อุปการะมาดำเนินการก็ได้

2. ผู้ป่วยเอดส์รับการตรวจสภาพความเป็นอยู่คุณสมบัติว่าสมควรได้รับกาสงเคราะห์ หรือไม่โดยพิจารณาจากความเดือดร้อนเป็นผู้ที่มีปัญหาซ้ำซ้อนหรือเป็นผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารยากต่อการเข้าถึงบริการของรัฐ

3. กรณีผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับเบี้ยยังชีพย้ายที่อยู่ถือว่าขาดคุณสมบัติตามนัยแห่งระเบียบต้องไปยื่นความประสงค์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ายไปเพื่อพิจารณาใหม่
4. กรณีที่ผู้ป่วยเอดส์ไม่สามารถเดินทางมายื่นคำขอรับการสงเคราะห์ด้วยตนเองได้จะมอบอำนาจให้ผู้อุปการะมาดำเนินการแทนได้
 
หลักฐานการขอรับความช่วยเหลือ
 
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. ใบรับรองแพทย์ ที่ระบุว่าเป็นผู้ป่วยเอดส์
4. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ธนาคาร ธ.ก.ส.วังน้ำาเย็น) พร้อมสำเนา
 
การรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นความตั้งใจของรัฐบาลที่จะช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของครอบครัวที่ยากจน โดยจะอุดหนุนแก่เด็กแรกเกิด เป็นจำนวนเงิน 400 บาท ต่อคน ต่อเดือน เป็นเวลา 12 เดือน ผ่านไปยังแม่ของด็ก ซึ่งสามารถใช้เงินอุดหนุนนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อลูกน้อย เช่น ค่าเดินทางไปรับบริการสาธารณสุข ค่าอาหารที่มีประโยชน์ สำหรับแม่ในช่วงเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ฯลฯ ส่งผลให้เด็กทุกคนเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

1. เป็นหญิงตั้งครรภ์ มารดาของเด็กแรกเกิดหรือผู้ปกครองของเด็กแรกเกิด มีสัญชาติไทยในเขตเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น อยู่ในครัวเรือนยากจนหรือเสี่ยงต่อความยากจน คือมีรายได้รวมของครัวเรือนทั้งหมดหารเฉลี่ยสมาชิกในครัวเรือนอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยไม่เกิน 3,000 บาทต่อคนเดือน หรือไม่เกิน 36,000 บาทต่อคนต่อปี

2. กรณีเป็นผู้ได้รับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด แต่ไม่เป็นบุคคลที่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการจากรัฐตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ต้องแสดงข้อมูลตามแบบรับรองสถานะครัวเรือน (ดร.02 ส่วนที่ 1 : ผู้ลงทะเบียน) เพิ่มเติม

3. กรณีหญิงตั้งครรภ์ หรือมารดาของเด็กแรกเกิด เป็นหญิงต่างด้าว หรือบุคคลไร้สถานะทางทะเบียนราษฎร์ ภายหลังเกิดให้ผู้ปกครองของเด็กแรกเกิดเป็นผู้ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

4. กรณีผู้ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยง ดูเด็กแรกเกิดแต่เดือนตุลาคม2558 ถึงกันยายน 2560 ให้ถือว่าเป็นผู้ได้ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์แล้ว

5. กรณีเด็กที่เกิดตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึงกันยายน 2560 แต่มารดา บิดาหรือผู้ปกครองมิได้ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู ภายในวันที่ 30 กันยายน 2560มารดา บิดาหรือผู้ปกครองสามารถยื่นลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดโดยรับเงินรายละ 600 บาท ต่อเดือน ตั้งแต่เดือนที่ลงทะเบียนจนเด็กอายุครบ 3 ปี

6. เด็กที่เกิดในปีงบประมาณ 2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) และมารดา บิดา หรือปกครองยื่นลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ภายในวันที่ 30 กันยายน 2561 จะได้รับเงินรายละ 600 บาทต่อเดือน ตั้งแต่เดือนที่เด็กเกิดจนเด็กอายุครบ 3 ปี

ทั้งนี้ เด็กต้องมีสัญชาติไทย โดยบิดาและมารดา หรือโดยบิดา หรือมารดาเป็นผู้มีสัญชาติไทยซึ่งอยู่ในครัวเรือนยากจน หรือครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน และอาจเป็นผู้ได้รับเงินสงเคราะห์เป็นครั้งคราวหรือเบี้ยความพิการ หรือเงินสงเคราะห์บุตรจากกองทุนประกันสังคมทั้งนี้ ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเงินช่วยเหลือในการเลี้ยงดูบุตรจากหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรืออยู่ในความอุปการะของหน่วยงานของรัฐ  

เอกสารประกอบการลงทะเบียน

1. แบบลงทะเบียน (ดร.01) สามารถดาวน์โหลดได้ที่ csg.dcy.go.th หรือติดต่อขอรับได้ที่เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น

2 . แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) สามารถดาวน์โหลดได้ที่ csg.dcy.go.th หรือติดต่อขอรับได้ที่เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของหญิงตังครรภ์ หรือมารดาของเด็กแรกเกิด หรือบิดาของเด็กแรกเกิด หรือผู้ปกครองของเด็กแรกเกิดแล้วแต่กรณี

4. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

5. สำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก

6. สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด (ยื่นหลังคลอด)

7. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก (สามารถยื่นภายหลังได้รับการแจ้งสิทธิ์)

8. สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ถ้ามี)


 สำนักงานเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 27210 โทร. 037-251648,037-251524-5 โทรสาร 037-251404 E-mail. wny@wangnamyen.net