dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
กองวิชาการและแผนงาน

 ***วิสัยทัศน์กองวิชาการและแผนงาน***

              เน้นการมีส่วนร่วม

             รวมความเป็นธรรม

       งานประชาสัมพันธ์ก้าวไกล

กองวิชาการและแผนงาน มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การดำเนินงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ว่าด้วยวิชาการ และแผนงานพร้อมทั้งกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ศึกษาวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ ปรับปรุงรูปแบบการจัดระบบการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ การเผยแพร่วิชาการ การประชาสัมพันธ์ การวิเคราะห์นโยบาย และแผน ซึ่งมีลักษณะเพื่อประกอบการกำ หนดนโยบายจัดทำแผน หรือโครงการ เพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และโครงการต่างๆ การจัดทำงบประมาณของหน่วยงาน การให้ความเห็นทางวิชาการ และตอบข้อหารือปัญหาการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การสอบสวน การดำเนินการเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ การอุทธรณ์ หรือการร้องทุกข์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ได้จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เช่น กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ นโยบายของรัฐบาล นโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานของหน่วยงานเทศบาลในด้านต่างๆ เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูศึกษา ตรวจสอบการดำเนินงานของเทศบาลได้อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้

«ประชาชนสามารถใช้บริการที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้ในวันและเวลาราชการ (08.30-16.30 น.)»

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

1. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา จัดทำแผนพัฒนาสามปี จัดทำแผนการดำเนินงานติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด วิเคราะห์ ประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของสถานะการคลังเพื่อการลงทุนและใช้ประกอบจัดลำดับความสำคัญของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ในแผนพัฒนาเทศบาล ทบทวน/ปรับปรุงแผนพัฒนาสามปีให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ และสังคม ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน

2. งานจัดทำงบประมาณ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้จัดเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏิบัติงานประจำปีให้หน่วยงานต่างๆทราบ และดำเนินการรวบรวมข้อมูลสถิติ และวิเคราะห์งบประมาณ เสนอแนะ และให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ จัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปีของเทศบาล และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

3. ประชาคมชุมชนในเขตเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น มีการสอบถามปัญหา และความต้องการของชุมชนในเรื่องต่างๆ

ฝ่ายนิติการ

ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องทุกข์ ดำเนินการเกี่ยวกับนิติกรรมและสัญญา สอบสวนข้อเท็จจริง ให้คำปรึกษาแนะนำ ชี้แจงข้อกฎหมาย ให้บริการแก้ปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์

ท่านสามารถส่งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ถึงเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ได้โดยช่องทางดังนี้

1. จุดประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น

2. ทางโทรศัพท์ หมายเลข 037-251648 ต่อ 0 (ในเวลาราชการ)

3. ทางโทรสาร หมายเลข 037-251404

4. ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ e-mail : wny@wangnamyen.net

5. ทาง inbox https://www.facebook.com/wangnamyen.net/

6. ทาง Website : www.wangnamyen.net ที่เมนู “กระดานถาม-ตอบ” ห้องรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ หรือ ระบบ chat online หน้าเว็บไซต์ตลอด 24 ชม.

7. ผ่าน application Smart Wangnamyen ทั้งระบบ IOS และ Android

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

มีหน้าที่ดูแลควบคุม และรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น และงานบริการและเผยแพร่วิชาการ โดยมีช่องทางดังต่อไปนี้

www.wangnamyen.net

https://www.facebook.com/wangnamyen.net/

- ป้ายประชาสัมพันธ์ข่าวสารของทางราชการ

application Smart Wangnamyen

- งานบริการประชาชน มีการเปิดบริการจุดบริการอินเตอร์เน็ต โดยเปิดให้บริการประชาชนทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

- วารสาร แผนพับ
- บอร์ดประชาสัมพันธ์

 

- มีการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย หอกระจายข่าวชุมชนและหมู่บ้านร้องเรียน/ร้องทุกข์


 สำนักงานเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 27210 โทร. 037-251648,037-251524-5 โทรสาร 037-251404 E-mail. wny@wangnamyen.net