dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น

มีจำนวน แห่ง 

เดิมเทศบาลตำบลวังน้ำเย็นมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน  ๑  ศูนย์  และองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็นมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน  ๓  ศูนย์ เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็นรวมกับเทศบาลตำบลวังน้ำเย็น ตั้งแต่วันที่  ๒๓ กันยายน ๒๕๕๓   จึงมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรวมกันเป็นจำนวนทั้งหมด  ๔ ศูนย์  และหลังจากที่เทศบาลตำบลวังน้ำเย็น เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ในวันที่  ๑๐  พฤศจิกายน ๒๕๕๓  ได้ดำเนินการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพิ่มขึ้นอีก  1  แห่ง  รวมเป็น  5  แห่ง

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น 

                    เปิดทำการสอนมาเป็นเวลา ๗  ปี เมื่อปลายปี พ.ศ. ๒๕๔๗  มีเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน ๕๗ คน ใช้สถานที่ทำการเรียนการสอนที่โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ ๑๗๙  ต่อมาในสมัยนายวันชัย นารีรักษ์   มาดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลวังน้ำเย็น  ได้ดำเนินการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังน้ำเย็น ตั้งอยู่ที่ด้านหน้าของโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา  เปิดทำการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่  ๖ มิถุนายน ๒๕๔๙ ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ๑” ตามการเปลี่ยนแปลงฐานะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด  ปัจจุบันมีครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน  ๕ คน   มีเด็กนักเรียนจำนวน ๑๒๕ คน

ผลงานดีเด่น

๑. ในปีงบประมาณ  ๒๕๕๑  ได้รับโล่และเกียรติบัตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบดีเด่น  จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

๒. ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ระดับดีมาก และคงคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ระดับดีมาก   จนถึงปี ๒๕๕๑

๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ยอดเยี่ยม  ระดับจังหวัด  จากกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุขประจำปี  ๒๕๕๑ 

๔. ผ่านเกณฑ์การประเมินศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคของกรมควบคุมโรค   ประจำปี ๒๕๕๔  มีผลรับรองถึงปี ๒๕๕๖ จากกรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข 

ข้อมูลบุคลากร

 

นางสาวนวียา  วาจาสัตย์
ตำแหน่ง  ครูผู้ดูแลเด็ก/รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ๑

วุฒิการศึกษา  ครุศาสตร์บัณฑิต   จาก มหาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ผลงาน  ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ดูแลเด็กดีเด่น  ระดับอำเภอ 
จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น   ปี  ๒๕๕๔

  

 

นางสาวรัตนา   พิณเสนาะ
ตำแหน่ง  ครูผู้ดูแลเด็ก
วุฒิการศึกษา  ครุศาสตร์บัณฑิต   จาก มหาลัยราชภัฏสวนดุสิต

  

 

นางสาววรรณา  สุบิน
ตำแหน่ง  ครูผู้ดูแลเด็ก
วุฒิการศึกษา  ครุศาสตร์บัณฑิต   จาก มหาลัยราชภัฏสวนดุสิต

 

 

นางสาวพรทิพย์   แห้วสุโน
ตำแหน่ง  ครูผู้ดูแลเด็ก
วุฒิการศึกษา  ครุศาสตร์บัณฑิต   จาก มหาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 

 

นางวาสิฏฐี  สิงห์โห
ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก
วุฒิการศึกษา  ครุศาสตร์บัณฑิต   จาก มหาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 

 

๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ๒  (บ้านโคกสนั่น)

                    เปิดทำการสอนมาเป็นเวลา  ๙  ปี ตั้งอยู่ในโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๖  เดิมตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ ๓  บ้านสวนป่า  ตำบลวังน้ำเย็น  อำเภอวังน้ำเย็น  จังหวัดสระแก้ว  ปัจจุบันตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ ๑๕ บ้านโคกสนั่น     ได้รับการถ่ายโอนจาก สปช. เมื่อวันที่  ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ใช้ชื่อว่า “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็น ๑”    ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อตามการรวมพื้นที่และเปลี่ยนแปลงฐานะของหน่วยงานต้นสังกัดเป็น “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น    ปัจจุบันมีครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน  ๓  คน   มีเด็กนักเรียน จำนวน ๕๕  คน

ผลงานดีเด่น

๑. ศูนย์เด็กเล็กต้นแบบ  ในปี ๒๕๔๗ และได้งบประมาณในการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก       จำนวน  ๘๒๐,๐๐๐  บาท 

๒. ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ระดับดีมาก    ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ และคงคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ระดับดีมากจนถึงปี ๒๕๕๐

๓. ได้รับโล่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยในปี  ๒๕๕๐    

๔. ได้รับโล่และเกียรติบัตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบดีเด่น  จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   ในปีงบประมาณ  ๒๕๕๑

 

 

       ๕. ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐาน ศูนย์เด็กเล็กยอดเยี่ยม  ระดับจังหวัด  ประจำปี ๒๕๕๔ จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข    โดยเข้ารับประทานโล่จาก  พระเจ้าวรวงค์เธอ  พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์  พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔  ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์  คอนเวนชั่น  กรุงเทพมหานคร

         ๖. ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค ระดับดีมาก  ของภาคตะวันออก  ประจำปี ๒๕๕๔  มีผลรับรองถึงปี ๒๕๕๖  จากกรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข

ข้อมูลบุคลากร

 

นางสาวชนัสถ์นันท์  ไชยสนาม
ตำแหน่ง  ครูผู้ดูแลเด็ก/รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ๑
วุฒิการศึกษา  ครุศาสตร์บัณฑิต   จาก มหาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

 

ผลงาน  ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ดูแลเด็กดีเด่น  ระดับอำเภอ จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ปี  ๒๕๕๒

 

 

 

นางปริฉัตร   ทานะมัย
ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก
วุฒิการศึกษา  ครุศาสตร์บัณฑิต   จาก มหาลัยราชภัฏสวนดุสิต

 

  

     ๓.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น  (บ้านวังบูรพา)

                    เปิดทำการสอนมาเป็นเวลา  ๔  ปี  เป็นศูนย์ที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็นจัดตั้งเอง   ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ บ้านวังบูรพา  (ตรงข้ามโรงเรียนวังบูรพา) อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว  ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง  ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท  ในปี  ๒๕๕๐ เปิดทำการเรียนการสอน เมื่อวันที่  ๑๖ พฤษภาคม  ๒๕๕๐ โดยขอยืมใช้สถานที่โรงเรียนบ้านวังบูรพา เป็นเวลา ๑ ภาคเรียน  และได้ย้ายมาใช้อาคารแห่งนี้ ในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐  เดิมชื่อ “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็น ๒” ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อตามการรวมพื้นที่และเปลี่ยนแปลงฐานะของหน่วยงานต้นสังกัดเป็น“ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น   ปัจจุบันมีครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน  ๔  คน   มีเด็กนักเรียน จำนวน ๗๐  คน

       ผลงานดีเด่น

๑. ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ดีมาก  ระดับอำเภอ   ในปี  ๒๕๕๐

๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ยอดเยี่ยม  ระดับจังหวัด  จากกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี  ๒๕๕๒

ข้อมูลบุคลากร

นางสาวขนิษฐา   เทียมฤทธิ์
ตำแหน่ง  ครูผู้ดูแลเด็ก/รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ๓

วุฒิการศึกษา  ครุศาสตร์บัณฑิต   จาก มหาลัยราชภัฏสวนดุสิต

 

ผลงาน  ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ดูแลเด็กดีเด่นและเป็นผู้นำเครือข่ายผู้ดูแลเด็กจังหวัดสระแก้ว ในปี  ๒๕๕๑ ได้รับโอกาสไปศึกษาดูงานประเทศสิงคโปร์

ได้รับคัดเลือกเป็นครูผู้สอนดีเด่น  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด  ประจำปี ๒๕๕๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย  จากคุรุสภา

 

 

นางสาวเย็นฤดี  ศรีลาโพธิ์
ตำแหน่ง  ครูผู้ดูแลเด็ก

วุฒิการศึกษา  ครุศาสตร์บัณฑิต   จาก มหาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 

 

นางสาวสุรีวัลย์  คนอาจ
ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก

วุฒิการศึกษา  อ.วท.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จาก วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

 

๔. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น  (บ้านเกศแก้ว)

                    เปิดทำการสอนมาเป็นเวลา  ๘  ปี  เดิมตั้งอยู่ในวัดวังจำปี  หมู่ที่ ๖ บ้านวังจำปี ตำบลวังน้ำเย็น  อำเภอวังน้ำเย็น  จังหวัดสระแก้ว  และมีชื่อเดิมว่า “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังจำปี” ได้รับการถ่ายโอนจากกรมศาสนา เมื่อวันที่  ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๖  ปัจจุบันได้ย้ายศูนย์มาตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ บ้านเกศแก้ว  เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็น ๓”  และปัจจุบันเปลี่ยนชื่อตามการรวมพื้นที่และเปลี่ยนแปลงฐานะของหน่วยงานต้นสังกัดเป็น “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น    ปัจจุบันมีครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน  ๒  คน   มีเด็กนักเรียน จำนวน ๓๕  คน

ผลงานดีเด่น

          ๑. ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ระดับดีมาก และคงคุณภาพศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ระดับดีมากจนถึงปี ๒๕๕๑          

          ๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ยอดเยี่ยม  ระดับจังหวัด  จากกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข  ประจำปี  ๒๕๕๑      

  ข้อมูลบุคลากร

 

นางสาวนวลอนงค์  รัตนคุณูประการ
ตำแหน่ง  ครูผู้ดูแลเด็ก/รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ๔
วุฒิการศึกษา  ครุศาสตร์บัณฑิต   จาก มหาลัยราชภัฏสวนดุสิต

 

 

นางสาวรัชนี   บัวนาค
ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก
วุฒิการศึกษา  ครุศาสตร์บัณฑิต   จาก มหาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 

  

 

5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น 5 (บ้านวังศิลา)

                    ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ 18 ตุลาคม  2554 ด้วยงบประมาณจำนวน 3,057,762 บาท     

จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น  เริ่มเปิดทำการสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา2555 ปัจจุบันมีครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน  2 คน   มีเด็กนักเรียน จำนวน 35  คน

ข้อมูลบุคลากร

นางสาวมยุรินทร์  โตสารเดช
ตำแหน่ง  ครูผู้ดูแลเด็ก/รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ๕
วุฒิการศึกษา  ครุศาสตร์บัณฑิต   จาก มหาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 

 

นางสาวกรรณิกา   ไสยกิจ
ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็กวุฒิการศึกษา  ศิลปศาสตร์บัณฑิต ศิลปกรรม   จาก มหาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

โครงการ/กิจกรรม เด่น ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555

การแม่ข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดสระแก้ว

กิจกรรมประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดสระแก้ว

 

คณะกรรมการจากเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว


นำผลงานไปเผยแพร่ในงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ปี ๒๕๕๕

ณ  อิมแพ็คเมืองทองธานี

  

โครงการพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยและผู้ปกครอง

 

วิทยากรจากเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว  เขต ๑

พร้อมเครือข่าย ศพด.สระแก้ว ร่วมจัดทำหลักสูตรแกนกลางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดสระแก้ว

 

 

วิทยากรจากสาธารสุขจังหวัดสระแก้ว

ให้ความรู้เรื่องโภชนาการ และการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

กับครูผู้ดูแลเด็ก  ครูปฐมวัย  ผู้ปกครองและผู้ประกอบอาหาร 

โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และการศึกษาตามอัธยาศัย

ศูนย์งานสานสัมพันธ์ชุมชน 

แหล่งเรียนรู้ภายใน

 

งานนิทาน กิจกรรมเล่านิทานแสดงบทบาทสมมุติ

 

งานแพทย์แผนไทย

 

กิจกรรมฤาษีดัดตน  และการทำลูกประคบ

 

งานวิถีพุทธ

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ฝึกสมาธิ และมารยาทไทย

 

                                                                                                                                                               

   แหล่งเรียนรู้ภายนอก

เครื่องเล่นธรรมชาติ

 

บันไดต่อไม้ต่างระดับ  ฝึกการทรงตัว

และทางเดินนวดเท้าด้วยกะลา

งานสวน  ปลูกผักสวนครัวและพืชสมุนไพรพื้นบ้าน

 สำนักงานเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 27210 โทร. 037-251648,037-251524-5 โทรสาร 037-251404 E-mail. wny@wangnamyen.net