dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
แผนพัฒนาท้องถิ่น- แผนพัสดุ

 แผนพัฒนาท้องถิ่น


 ประกาศกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน

 ประกาศใช้เทศบัญญัติเรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2551 เรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2551 และเรื่องตลาด พ.ศ. 2551


 แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2552

 แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

 

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

 

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 สำนักงานเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 27210 โทร. 037-251648,037-251524-5 โทรสาร 037-251404 E-mail. wny@wangnamyen.net