dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
งบแสดงฐานะทางการเงิน

 สรุปงบแสดงฐานะทางการเงิน

ประจำปี 2552

งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2552

ประจำปี 2553

งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2553

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ(รวมเงินอุดหนุน) ประจำปี 2553

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำปี 2553

ประจำปี 2554

งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2554

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำปี 2554

 

ประจำปี 2555

งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2555

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำปี 2555

 

ประจำปี 2556

งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2556

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำปี 2556

 

 

 ประจำปี 2557

งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2557

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำปี 2557

 

ประจำปี 2558

งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2558

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากรายรับ ปี 2558

 

ประจำปี 2559

งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2559

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากรายรับ ปี 2559

 

ประจำปี 2560

งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2560

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากรายรับ ปี 2560

 

 ประจำปี 2561

งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2561

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากรายรับ ปี 2561

 

 สำนักงานเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 27210 โทร. 037-251648,037-251524-5 โทรสาร 037-251404 E-mail. wny@wangnamyen.net