dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ประกาศลดระยะเวลาในการให้บริการประชาชน

 ประกาศเทศบาลตำบลวังน้ำเย็น เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการประชาชนในการขออนุญาตก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 27210 โทร. 037-251648,037-251524-5 โทรสาร 037-251404 E-mail. wny@wangnamyen.net