dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ITA

          


 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

 

https://itas.nacc.go.th/go/eit/t1sjmg

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

หน่วยงาน : เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น


 สำนักงานเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 27210 โทร. 037-251648,037-251524-5 โทรสาร 037-251404 E-mail. wny@wangnamyen.net