dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
พิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2561 article

เทศบาลเมืองวังน้ำเย็นได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ประเภทโดดเด่น โดยได้รับรางวัลชมเชย จำนวนเงินรางวัล 3,000,000 บาท

                     ตามที่คณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) ได้มีมติเห็นชอบให้มีการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาการบริหารจัดการตามอำนาจหน้าที่ของตนเองให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน นั้น เทศบาลเมืองวังน้ำเย็นได้สมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประเภทโดดเด่น ซึ่งส่งนวัตกรรม คือ "สร้างพลังภาคีร่วมใจ สู่สังคมผู้สูงวัยสุขภาพดี"

                         ในวันที่ 7 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายวันชัย นารีรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองวังน้ำเย็น พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล เข้ารับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทโดดเด่น (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่) ประจำปี 2561 กับนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร โดยจากการประกาศผลผู้ชนะที่เข้าร่วมโครงการ เทศบาลเมืองวังน้ำเย็นได้รับรางวัลชมเชย ประเภทโดดเด่น ซึ่งส่งนวัตกรรม คือ "สร้างพลังภาคีร่วมใจ สู่สังคมผู้สูงวัยสุขภาพดี" ซึ่งรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีเป็นรางวัลที่ ก.ก.ถ. มอบให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นแรงกระตุ้นและจูงใจให้เข้าสู่การแข่งขัน ในการพัฒนาและเพิ่้มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลและหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อันจะส่งผลให้การบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนตามวัตถุประสงค์ของ การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างแท้จริง

 


 

 
กิจกรรมและประชาสัมพันธ์

เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ได้รับรางวัลการจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด" ระดับประเทศและรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561 article
เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ได้รับรางวัลจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่น ระดับประเทศ article
โครงการ "กิจกรรมส่งเสริมการค้าตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ" article
รับมอบสนามบอลหญ้าเทียมจาก บริษัท คิง เพาเวอร์ - King Power
เชิญชวนเที่ยวงานถนนคนเดินเทศบาลเมืองวังน้ำเย็นสำนักงานเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 27210 โทร. 037-251648,037-251524-5 โทรสาร 037-251404 E-mail. wny@wangnamyen.net