dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สระว่ายน้ำ article

สระว่ายน้ำ

สระว่ายน้ำเป็นหนึ่งในศูนย์กีฬาของเทศบาลตำบลวังน้ำเย็น  ซึ่งทางเทศบาลตำบลวังน้ำเย็น ได้เล็งเห็นถึงคุณค่าและประโยชน์ของการออกกำลังกาย  ที่จะส่งผลให้ร่างกายมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์  และการกีฬาเป็นกิจกรรมที่รัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนมาโดยตลอด  อีกทั้งยังเป็นยุทธศาสตร์อีกอย่างหนึ่งในการพัฒนาคนให้เป็นผู้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์  แข็งแรง    และมีความอดทนมีน้ำใจนักกีฬา  ดังจะเห็นได้จากรัฐบาลที่มีการรณรงค์ให้ประชาชนทุกคน  ได้มีกิจกรรมในการออกกำลังกาย อาทิเช่น  มหกรรมรวมพลังสร้างเสริมสุขภาพ  แชลเลนเดย์  มหกรรมถนนเด็กเดิน ฯลฯ    ซึ่งการออกกำลังกายเป็นประจำจะทำให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันโรค  และยังสามารถป้องกันโรคที่จะเกิดได้ด้วย  เช่น  โรคเบาหวาน  โรคหัวใจ  โรคความดันโลหิตสูง ตลอดจนโรคภูมิแพ้ต่างๆ อีกมากมาย

การออกกำลังกายก็ต้องอาศัยองค์ประกอบสำคัญ นั่นก็คือ  สถานที่ที่จะใช้ในการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาที่มีความหลากหลายและเป็นศูนย์รวมของการออกกำลังกายและเล่นกีฬาได้หลายประเภท  ซึ่งทำให้เกิดความประทับใจและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่เข้ามารับบริการภายในศูนย์กีฬา

 
สปอร์ต

สนามฟุตซอล
สวนสาธารณะ article
สนามทนนิส... articleสำนักงานเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 27210 โทร. 037-251648,037-251524-5 โทรสาร 037-251404 E-mail. wny@wangnamyen.net