ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เปิดประตูสู่เทศบาลวังน้ำเย็น
dot
bulletประวัติเทศบาล
bulletจากใจนายกเทศมนตรี
bulletคณะผู้บริหาร ฝ่ายการเมือง
bulletสมาชิกสภาเทศบาล
bulletค่านิยมสร้างสรรค์จังหวัดสระแก้ว
bulletสัตยาบัน
bulletคณะผู้บริหาร ฝ่ายข้าราชการ
dot
หน่วยงาน
dot
bulletสำนักปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
bulletกองวิชาการและแผนงาน
bulletกองการศึกษา
bulletกองสวัสดิการสังคม
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
bulletโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา
dot
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
dot
bullet****ข่าวประกาศ***
bulletแผนพัฒนา-แผนจัดหาพัสดุ
bulletรายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
bulletงานบริหารงานบุคคล
bulletรายงานการประชุมสภา
bulletงบแสดงฐานะทางการเงิน
bulletรายรับ-รายจ่าย
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
bulletผลการดำเนินงาน
bulletรายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
bulletแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี
bulletความรู้ทั่วไปเรื่องภาษี
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletผลสำรวจความพึงพอใจ
bulletผลการตรวจประเมินมาตรฐาน
bulletประกาศลดระยะเวลาในการให้บริการประชาชน
bulletข่าวเทศบาลเมืองวังน้ำเย็นที่ออกสื่อ
bulletประกาศให้ยื่นแบบชำระภาษีประจำปี
bulletรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
bulletแบบรายงานมาตรฐานบริการสาธารณะ
bulletแผนพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน
bulletสรุปเรื่องร้องเรียน
bullet แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
bulletคู่มือการปฏิบัติงาน ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
dot
คู่มือบริการประชาชน
dot
bulletคู่มือบริการประชาชน
dot
ห้องสมุดกฎหมาย
dot
bulletพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น
bulletกฎกระทรวง
bulletระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวกับท้องถิ่น
bulletเทศบัญญัติเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น
bulletระเบียบเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น
bulletคู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน
dot
เพื่อนบ้าน
dot
bulletเทศบาลเมืองอรัญประเทศ
bulletเทศบาลเมืองสระแก้ว
bulletเทศบาลตำบลวัฒนานคร
bulletเทศบาลตำบลศาลาลำดวน
bulletเทศบาลตำบลวังทอง
bulletเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์
bulletเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
bulletเทศบาลตำบลตาพระยา
bulletเทศบาลตำบลท่าเกษม
bulletเทศบาลตำบลคลองหาด
bulletเทศบาลตำบลโคกสูง
bulletเทศบาลตำบลป่าไร่
bulletเทศบาลตำบลฟากห้วย
bulletเทศบาลตำบลบ้านด่าน
bulletเทศบาลเมืองพนัสนิคม
dot
Newsletter

dot


จดหมายข่าวรัฐบาล
QR CODE จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
ติดต่อโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา
facebook


สระว่ายน้ำ article

สระว่ายน้ำ

สระว่ายน้ำเป็นหนึ่งในศูนย์กีฬาของเทศบาลตำบลวังน้ำเย็น  ซึ่งทางเทศบาลตำบลวังน้ำเย็น ได้เล็งเห็นถึงคุณค่าและประโยชน์ของการออกกำลังกาย  ที่จะส่งผลให้ร่างกายมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์  และการกีฬาเป็นกิจกรรมที่รัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนมาโดยตลอด  อีกทั้งยังเป็นยุทธศาสตร์อีกอย่างหนึ่งในการพัฒนาคนให้เป็นผู้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์  แข็งแรง    และมีความอดทนมีน้ำใจนักกีฬา  ดังจะเห็นได้จากรัฐบาลที่มีการรณรงค์ให้ประชาชนทุกคน  ได้มีกิจกรรมในการออกกำลังกาย อาทิเช่น  มหกรรมรวมพลังสร้างเสริมสุขภาพ  แชลเลนเดย์  มหกรรมถนนเด็กเดิน ฯลฯ    ซึ่งการออกกำลังกายเป็นประจำจะทำให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันโรค  และยังสามารถป้องกันโรคที่จะเกิดได้ด้วย  เช่น  โรคเบาหวาน  โรคหัวใจ  โรคความดันโลหิตสูง ตลอดจนโรคภูมิแพ้ต่างๆ อีกมากมาย

การออกกำลังกายก็ต้องอาศัยองค์ประกอบสำคัญ นั่นก็คือ  สถานที่ที่จะใช้ในการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาที่มีความหลากหลายและเป็นศูนย์รวมของการออกกำลังกายและเล่นกีฬาได้หลายประเภท  ซึ่งทำให้เกิดความประทับใจและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่เข้ามารับบริการภายในศูนย์กีฬา

 
สปอร์ต

สนามฟุตซอล
สวนสาธารณะ article
สนามทนนิส... articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.