ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เปิดประตูสู่เทศบาลวังน้ำเย็น
dot
bulletประวัติเทศบาล
bulletจากใจนายกเทศมนตรี
bulletคณะผู้บริหาร ฝ่ายการเมือง
bulletสมาชิกสภาเทศบาล
bulletค่านิยมสร้างสรรค์จังหวัดสระแก้ว
bulletสัตยาบัน
bulletคณะผู้บริหาร ฝ่ายข้าราชการ
dot
หน่วยงาน
dot
bulletสำนักปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
bulletกองวิชาการและแผนงาน
bulletกองการศึกษา
bulletกองสวัสดิการสังคม
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
bulletโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา
dot
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
dot
bullet****ข่าวประกาศ***
bulletแผนพัฒนา-แผนจัดหาพัสดุ
bulletรายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
bulletงานบริหารงานบุคคล
bulletรายงานการประชุมสภา
bulletงบแสดงฐานะทางการเงิน
bulletรายรับ-รายจ่าย
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
bulletผลการดำเนินงาน
bulletรายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
bulletแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี
bulletความรู้ทั่วไปเรื่องภาษี
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletผลสำรวจความพึงพอใจ
bulletผลการตรวจประเมินมาตรฐาน
bulletประกาศลดระยะเวลาในการให้บริการประชาชน
bulletข่าวเทศบาลเมืองวังน้ำเย็นที่ออกสื่อ
bulletประกาศให้ยื่นแบบชำระภาษีประจำปี
bulletรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
bulletแบบรายงานมาตรฐานบริการสาธารณะ
bulletแผนพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน
bulletสรุปเรื่องร้องเรียน
bullet แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
bulletคู่มือการปฏิบัติงาน ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
dot
คู่มือบริการประชาชน
dot
bulletคู่มือบริการประชาชน
dot
ห้องสมุดกฎหมาย
dot
bulletพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น
bulletกฎกระทรวง
bulletระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวกับท้องถิ่น
bulletเทศบัญญัติเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น
bulletระเบียบเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น
bulletคู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน
dot
เพื่อนบ้าน
dot
bulletเทศบาลเมืองอรัญประเทศ
bulletเทศบาลเมืองสระแก้ว
bulletเทศบาลตำบลวัฒนานคร
bulletเทศบาลตำบลศาลาลำดวน
bulletเทศบาลตำบลวังทอง
bulletเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์
bulletเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
bulletเทศบาลตำบลตาพระยา
bulletเทศบาลตำบลท่าเกษม
bulletเทศบาลตำบลคลองหาด
bulletเทศบาลตำบลโคกสูง
bulletเทศบาลตำบลป่าไร่
bulletเทศบาลตำบลฟากห้วย
bulletเทศบาลตำบลบ้านด่าน
bulletเทศบาลเมืองพนัสนิคม
dot
Newsletter

dot


จดหมายข่าวรัฐบาล
QR CODE จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
ติดต่อโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา
facebook


ประวัติเทศบาล

 

 

  


ประวัติความเป็นมา
      
      เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น เดิมกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งและได้ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 97 ตอนที่ 87
วันที่ 22 เมษายน 2523 และวันที่ 3 มิถุนายน 2523 เทศบาลเมืองวังน้ำเย็นอยู่ในเขตกิ่งอำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี
นายประทีป จิราวัฒน์ นายอำเภอสระแก้ว เป็นประธานกรรมการสุขาภิบาลวังน้ำเย็นคนแรก   และใส่ชื่อ “ สุขาภิบาลวังน้ำเย็น ”
ตามตำบลที่ตั้งอยู่ ปี 2537  กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป   เล่มที่ 111 ตอนที่ 5 ลงวันที่
7 กรกฎาคม 2537     ให้สุขาภิบาลวังน้ำเย็นเป็นสุขาภิบาลที่มีฐานะการคลังเพียงพอที่จะบริหารงานประจำสุขาภิบาลได้    โดย
นายวันชัย นารีรักษ์  ได้รับเลือกตั้งให้เป็นประธานกรรมการสุขาภิบาลวังน้ำเย็นที่มาจากการเลือกตั้งเป็นคนแรกและตาม พระ
ราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ. ศ. 2542 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116ตอนที่ 9ก
ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 และมีผลให้สุขาภิบาลวังน้ำเย็น ได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลตั้งแต่ วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 

ต่อมาในปี พุทธศักราช 2553 เทศบาลตำบลวังน้ำเย็นพิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรรวม องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็นกับ
เทศบาลตำบลวังน้ำเย็น เพื่อประโยชน์ในการจัดบริการสาธารณะประกอบกับได้มีการสำรวจเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น
ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว   จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 41ตรี แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล   (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546
และมาตรา 12  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล    พ.ศ. 2496  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 
2546  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย    จึงประกาศให้องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็นรวม กับ  เทศบาลตำบลวังน้ำเย็น
อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว และเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตำบลวังน้ำเย็น โดยให้มีแนวเขตตามคำบรรยายแนวเขตและแผน
ที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย  ประกาศ ณ วันที่  7  กันยายน พ.ศ.2553 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127
ตอนพิเศษ 112ง ลงวันที่ 23 กันยายน 2553 

                      

                                   อาคารหลังเก่า                                           อาคารหลังใหม่

 

ข้อมูลทั่วไป 

          (เดิม) เป็น เทศบาลตำบลวังน้ำเย็น   มีพื้นที่ 5.5 ตารางกิโลเมตร เมื่อ ปีพ.ศ. 2553

ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่องการรวมพื้นที่ของเทศบาลตำบลวังน้ำเย็นกับ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็น ปรากฏว่ามีประชาชนเห็นด้วย ร้อยละ 99.41 ของผู้มาใช้สิทธิ์

จึงประกาศรวมพื้นที่ในวันที่ 23 กันยายน 2553 และเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น “ เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น”

ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 ปัจจุบันมีพื้นที่รับผิดชอบ 61.5 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 10 ชุมชน

19 หมู่บ้าน มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 21,300 คน 8,609 ครัวเรือน (ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2557)   

- ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
- ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์  จังหวัดสระแก้ว 
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลซับมะกรูด  ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว จำนวนประชากรในเขตเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น (ข้อมูล ณ
วันที่ 15 สิงหาคม 2557)

จำนวนประชากรทั้งสิ้น 21,300  คน
ชาย 10,493 คน  หญิง 10,807 คน
จำนวนครัวเรือน  8,609 ครัวเรือน
จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  14,996 คน
ชาย 7,314 คน  หญิง 7,682 คน

ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล

1. วัดเขาป่าแก้ว
2. วัดเกศแก้ว
3. วัดวังจำปี
4. วัดวังแดง
5. วัดวังน้ำเย็น
6. วัดศรีเจริญทรัพย์
7. วัดสวนป่า

เขตการปกครอง

        เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น การปกครองขึ้นกับจังหวัดสระแก้ว มีพื้นที่อยู่ในเขตนิคมสหกรณ์ มีพื้นที่ 61.5 ตารางกิโลเมตร
หรือ - ไร่ 2 งาน มีหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลวังน้ำเย็น จำนวน 19 หมู่บ้าน ดังนี้

- หมู่ที่ 1 บ้านวังน้ำเย็น
- หมู่ที่ 2 บ้านทรัพย์นิยม
- หมู่ที่ 3 บ้านสวนป่า
- หมู่ที่ 4 บ้านเกศแก้ว
- หมู่ที่ 5 บ้านวังแดง 
- หมู่ที่ 6 บ้านวังจำปี
- หมู่ที่ 7 บ้านคลองสารพา
- หมู่ที่ 8 บ้านซับพลู
- หมู่ที่ 9 บ้านวังเทพนิมิตร
- หมู่ที่ 10 บ้านวังเจริญ
- หมู่ที่ 11 บ้านชัยณรงค์
- หมู่ที่ 12 บ้านภูเวียง
- หมู่ที่ 13 บ้านมิตรสัมพันธ์
- หมู่ที่ 14 บ้านวังศิลา
- หมู่ที่ 15 บ้านโคกสนั่นพัฒนา
- หมู่ที่ 16 บ้านวังชมพู
- หมู่ที่ 17 บ้านท่าวังหิน
- หมู่ที่ 18 บ้านวังบูรพา
- หมู่ที่ 19 บ้านวังแก้ว

การจัดตั้งชุมชน

เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ได้ประกาศจัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาล ขึ้น 10 ชุมชน เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2546

ลักษณะภูมิประเทศ

       เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น มีลักษณะเป็นที่ราบ ปัจจุบันสภาพป่าไม่ที่เคยอุดมสมบูรณ์ไม่มีหลงเหลืออยู่เนื่องจาก
การขยายตัวของชุมชน พื้นที่ใช้ในการเกษตรเป็นที่ดินร่วมปนดินเหนียว ไม่อุ้มน้ำ ในฤดูแล้วอากาศค่อนข้างร้อน น้ำ
ในคลองและน้ำใต้ดินจะมีขังอยู่น้อยประชาชนใช้น้ำอุปโภคบริโภคจากน้ำประปาส่วนภูมิภาค และจากการขุดเจาะบ่อ
น้ำบาดาลและน้ำฝนในฤดูฝนทำการเพาะปลูก


ลักษณะภูมิอากาศ

เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น อยู่ในเขตร่องมรสุม อากาศร้อนชื้น โดยเฉพาะฤดูแล้ง อากาศค่อนข้างร้อน


การตั้งถิ่นฐานและการประกอบอาชีพของประชากร

      ประชากรในเขตเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ค่อนข้างหลากหลาย ย้ายถิ่นฐานมาจากจังหวัดอื่น ๆ มารวมตัวก่อสร้างชุมชน 
ความหนาแน่นของประชากรในเขตเทศบาลตำบลวังน้ำเย็นต่อเนื้อที่ยังไม่หนาแน่นเพราะลักษณะของการตั้งพื้นฐานชุมชน
ของประชากรยัง เป็นลักษณะ   หมู่บ้านชนบทเป็นกลุ่มบ้าน รวมตัวกันอยู่หมู่บ้าน  และมีพื้นที่ใช้ในการทำงานเกษตรอยู่ติด 
กับหมู่บ้าน ดังนั้น   แนวโน้นในอีก 3 ปี    ข้างหน้าประชากรในเขตเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น   อัตราการขยายตัวจะเพิ่มขั้นไม่เกิน
ร้อยละ 0.15  ปัญหาชุมชนแออัดจึงจะยังไม่เกิดขึ้นประชากร ในเขตเทศบาลเป็นผู้ที่อพยพมาจากหลาย ๆ จังหวัด
มาตั้งถิ่นฐานอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม โดยมีลักษณะสังคมชนบทที่เด่นชัดและยังยึดขนบธรรมเนียมประเพณีเดิมอยู่ มีการ
ย้ายถิ่นฐานเข้ามาทำมาหากินเป็นประจำ ลักษณะพื้นที่ตั้งของเทศบาลตำบลวังน้ำเย็น แบ่งพื้นที่หลักเป็น 3 ส่วน ดังนี้

1. พื้นที่อยู่อาศัย คิดเป็นร้อยละ 30 ของพื้นที่ทั้งหมด
2. พื้นที่ในการประกอบการค้า คิดเป็นร้อยละ 20 ของพื้นที่ทั้งหมด
3. พื้นที่ใช้ในการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 50 ของพื้นที่ทั้งหมด


เศรษฐกิจส่วนรวมของเทศบาล

        โดยเศรษฐกิจของเทศบาลตำบลวังน้ำเย็นอยู่ในเกณฑ์ดี มีสินค้าหัตถกรรมในครัวเรือนประเภทสิ่งประดิษฐกรรมเฟอร์นิ
เจอร์ไม้ โดยใช้วัสดุที่แปรสภาพมาจากนอกพื้นที่ตามเป็นอยู่ของประชาชนอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นจากเดิม จะเห็นได้ว่าในระยะ
เวลาที่ผ่านมาเทศบาลมีรายได้เพิ่มขึ้นในเขตเทศบาลCopyright © 2010 All Rights Reserved.