dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ต่อต้านคอร์รัปชั่น

นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต
เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

               

ประกาศ เรื่อง นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 2561    ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 2561คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

     


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

          

ประกาศ เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น (พ.ศ.2561-2564)

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานตามแผนป้องกันการทุจริต 4 ปี


 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

          

ประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงาน   ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน

แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม


 สำนักงานเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 27210 โทร. 037-251648,037-251524-5 โทรสาร 037-251404 E-mail. wny@wangnamyen.net