ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เปิดประตูสู่เทศบาลวังน้ำเย็น
dot
bulletประวัติเทศบาล
bulletจากใจนายกเทศมนตรี
bulletคณะผู้บริหาร ฝ่ายการเมือง
bulletสมาชิกสภาเทศบาล
bulletค่านิยมสร้างสรรค์จังหวัดสระแก้ว
bulletสัตยาบัน
bulletคณะผู้บริหาร ฝ่ายข้าราชการ
dot
หน่วยงาน
dot
bulletสำนักปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
bulletกองวิชาการและแผนงาน
bulletกองการศึกษา
bulletกองสวัสดิการสังคม
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
bulletโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา
dot
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
dot
bullet****ข่าวประกาศ***
bulletแผนพัฒนา-แผนจัดหาพัสดุ
bulletรายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
bulletงานบริหารงานบุคคล
bulletรายงานการประชุมสภา
bulletงบแสดงฐานะทางการเงิน
bulletรายรับ-รายจ่าย
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
bulletผลการดำเนินงาน
bulletรายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
bulletแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี
bulletความรู้ทั่วไปเรื่องภาษี
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletผลสำรวจความพึงพอใจ
bulletผลการตรวจประเมินมาตรฐาน
bulletประกาศลดระยะเวลาในการให้บริการประชาชน
bulletข่าวเทศบาลเมืองวังน้ำเย็นที่ออกสื่อ
bulletประกาศให้ยื่นแบบชำระภาษีประจำปี
bulletรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
bulletแบบรายงานมาตรฐานบริการสาธารณะ
bulletแผนพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน
bulletสรุปเรื่องร้องเรียน
bullet แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
bulletคู่มือการปฏิบัติงาน ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
dot
คู่มือบริการประชาชน
dot
bulletคู่มือบริการประชาชน
dot
ห้องสมุดกฎหมาย
dot
bulletพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น
bulletกฎกระทรวง
bulletระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวกับท้องถิ่น
bulletเทศบัญญัติเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น
bulletระเบียบเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น
bulletคู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน
dot
เพื่อนบ้าน
dot
bulletเทศบาลเมืองอรัญประเทศ
bulletเทศบาลเมืองสระแก้ว
bulletเทศบาลตำบลวัฒนานคร
bulletเทศบาลตำบลศาลาลำดวน
bulletเทศบาลตำบลวังทอง
bulletเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์
bulletเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
bulletเทศบาลตำบลตาพระยา
bulletเทศบาลตำบลท่าเกษม
bulletเทศบาลตำบลคลองหาด
bulletเทศบาลตำบลโคกสูง
bulletเทศบาลตำบลป่าไร่
bulletเทศบาลตำบลฟากห้วย
bulletเทศบาลตำบลบ้านด่าน
bulletเทศบาลเมืองพนัสนิคม
dot
Newsletter

dot


จดหมายข่าวรัฐบาล
QR CODE จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
ติดต่อโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา
facebook


สำนักปลัด
วิสัยทัศน์  สำนักปลัดเทศบาล

 

พัฒนาคน  ชุมชนปลอดภัย

ได้ใจด้วยบริการงานทะเบียน

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

ข้อมูลทั่วไป

สำนักปลัดเทศบาล เป็นหน่วยงานย่อยของเทศบาลตำบลวังน้ำเย็น มีจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น 22 คน ประกอบด้วยพนักงานเทศบาล จำนวน 8 คน ลูกจ้างประจำ จำนวน 4 คนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 6 คน และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 6 คน มีโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  ดังนี้

สำนักปลัดเทศบาล  แบ่งออกเป็น  4  ฝ่าย  คือ

1.       ฝ่ายอำนวยการ

1.1    งานบริหารทั่วไป

1.2    งานการเจ้าหน้าที่

1.3    งานการเงินและบัญชี

2.       ฝ่ายปกครอง

2.1    งานทะเบียนราษฎร

2.2    งานบัตรประจำตัวประชาชน

3.       ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

3.1    งานรักษาความสงบ

3.2    งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

4.       ฝ่ายธุรการ

4.1    งานธุรการ

4.2    งานสารบรรณ

4.3    งานเลขานุการ

4.4    งานรัฐพิธี

 

สรุปภารกิจ

 

สำนักปลัดเทศบาล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใด ในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล โดยมีหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชา  พนักงานและลูกจ้าง  และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักปลัดเทศบาล

1.       งานการเจ้าหน้าที่  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1)    งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง

(2)    งานบรรจุแต่งตั้ง  โอน  ย้าย  และเลื่อนระดับ

(3)    งานการสอบแข่งขัน  สอบคัดเลือก  และการคัดเลือก

(4)    งานทะเบียนประวัติ และบัตรประวัติคณะเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  และลูกจ้าง

(5)    งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล

(6)    งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี

(7)    งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง

(8)    งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาและดูงานการศึกษาต่อ  การขอรับทุนการศึกษา

(9)    งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง การให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ

(10)  งานสวัสดิการพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง

(11)  งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ

(12)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.       งานธุรการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1)    งานสารบรรณของเทศบาล

(2)    งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ

(3)    งานเลขานุการและงานประชุมสภาเทศบาล คณะเทศมนตรี และพนักงาน เทศบาล

(4)    งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่าง ๆ  ที่ขอความร่วมมือ

(5)    งานการตรวจสอบ  แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

(6)    งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำ  คุณประโยชน์

(7)    งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

(8)    งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล

(9)    งานรับเรื่องร้องทุกข์  และร้องเรียน

(10) งานการเงินและบัญชี/งานพัสดุของสำนักปลัดเทศบาล

(11)งานแจ้งมติ อ... วิสามัญ อ... จังหวัด และ อ... เทศบาล ให้กองหรือฝ่ายต่าง ๆ  ทราบ

(12)งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3.       งานทะเบียนราษฎร  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1)    งานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร

(2)    งานจัดเตรียมการเลือกตั้งและดำเนินการเลือกตั้ง

 

(3)    งานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

4.       งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1)    งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

(2)    งานป้องกันและระงับอัคคีภัย

(3)   งานวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ รวมทั้งดำเนินการด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ภัยธรรมชาติและ          สาธารณภัยอื่น  เช่น  อุทกภัย  วาตภัย

(4)   งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่าง ๆ

(5)    งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(6)    งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน

(7)    งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร

(8)    งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(9)    งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

5.       งานรักษาความสงบ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1)   งานตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร่ แผงลอย รวมทั้งกิจการค้า   ที่น่ารังเกียจ  และอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

(2)    งานควบคุมตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(3)    งานศึกษาและวิเคราะห์ข่าวเพื่อเสนอแนะวางแผนหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ

(4)    งานประสานงานกับจังหวัดและอำเภอในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง

(5)    งานมวลชนต่าง ๆ เช่น  การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน ฯลฯ

(6)    งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

วัตถุประสงค์

สำนักปลัดเทศบาลมีวัตถุประสงค์การดำเนินงาน เพื่อการบริหารงานทั่วไปในสำนักงานเทศบาล การจัดการด้านงบประมาณเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและการให้บริหารประชาชนเพื่อประโยชน์สูงสุดให้เกิดกับประชาชน โดยสรุปวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

-          เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างโปร่งใส เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

-          เพื่อให้การจัดการเป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้อง

-          เพื่อสนองตอบต่อการรับบริการสาธารณะให้ทั่วถึง

 

 

 

 

 

 

 

 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 

 

 

 

(1)    งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

 

 

 

 

(2)    งานป้องกันและระงับอัคคีภัย

 

 

 

 

(3)    งานวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ รวมทั้ง

 

 

 

 

ดำเนินการด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย                 ภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น เช่น อุทกภัย วาตภัย

 

 

 

 

(4)    งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่าง ๆ

 

 

 

 

(5)    งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

 

 

 

(6)    งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน

 

 

 

 

(7)    งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร

 

 

 

 

(8)    งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

 

 

 

(9)    งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

 

ซึ่งสถิติปฏิบัติงาน

 

 

 

 

1.       จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ

 

 

 

 

2.       การเตรียมความพร้อมคอยเหตุ 24 ชั่วโมง

 

 

 

 

3.       จัดฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามแผนได้อย่างถูกต้อง

 

 

 

 

4.       ประสานงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

5.       จัดระบบควบคุมเครื่องมือสื่อสาร

 

 

 

 

ด้านการสนับสนุน

 

 

 

 

1.       ให้การสนับสนุนรถยนต์ดับเพลิง รถยนต์บรรทุกน้ำแก่ส่วนราชการและประชาชน

 

 

 

 

2.       ให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่วิทยากร ให้ความรู้ตามสถานประกอบการ และหน่วยงานต่างๆ

 

 

 

 

การให้บริการ

 

 

 

 

1.       บริการน้ำอุปโภค – บริโภคให้แก่ส่วนราชการและประชาชน

 

 

 

 

2.       ล้างตลาด ภายในเขตเทศบาล ล้างท่อระบายน้ำ และถนนต่างๆ ในเขตเทศบาลร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทำความสะอาดวัดในเขตเทศบาล

 

 

 

 

ฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านการดับเพลิง

 

 

 

 

1.       ให้ความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิงเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการและประชาชนในเขตเทศบาล จำนวน 10 ชุมชน

 

 

 

 

2.       ฝึกอบรม อปพร. รุ่นที่ 1 จำนวน 90   คน

 

 

 

 

อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้

 

 

 

 

-          รถยนต์ดับเพลิง จำนวน 2 คัน

 

 

 

 

-          รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง จำนวน 2 คัน

 

 

 

 

-          รถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน

 

 

 

 

-          เรือท้องแบน จำนวน 1 ลำ

 

 

 

 

-          เครื่องหาบหาม จำนวน 1 เครื่อง

 

 

 
 

 

งานการเจ้าหน้าที่  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1)    งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง

(2)    งานบรรจุแต่งตั้ง  โอน  ย้าย  และเลื่อนระดับ

(3)    งานการสอบแข่งขัน  สอบคัดเลือก  และการคัดเลือก

(4)    งานทะเบียนประวัติ และบัตรประวัติคณะเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  และลูกจ้าง

(5)    งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล

(6)    งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี

(7)    งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง

(8)    งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาและดูงานการศึกษาต่อ  การขอรับทุนการศึกษา

(9)    งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง การให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ

(10) งานสวัสดิการพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง

(11) งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ

(12) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.