ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เปิดประตูสู่เทศบาลวังน้ำเย็น
dot
bulletประวัติเทศบาล
bulletจากใจนายกเทศมนตรี
bulletคณะผู้บริหาร ฝ่ายการเมือง
bulletสมาชิกสภาเทศบาล
bulletค่านิยมสร้างสรรค์จังหวัดสระแก้ว
bulletสัตยาบัน
bulletคณะผู้บริหาร ฝ่ายข้าราชการ
dot
หน่วยงาน
dot
bulletสำนักปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
bulletกองวิชาการและแผนงาน
bulletกองการศึกษา
bulletกองสวัสดิการสังคม
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
bulletโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา
dot
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
dot
bullet****ข่าวประกาศ***
bulletแผนพัฒนา-แผนจัดหาพัสดุ
bulletรายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
bulletงานบริหารงานบุคคล
bulletรายงานการประชุมสภา
bulletงบแสดงฐานะทางการเงิน
bulletรายรับ-รายจ่าย
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
bulletผลการดำเนินงาน
bulletรายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
bulletแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี
bulletความรู้ทั่วไปเรื่องภาษี
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletผลสำรวจความพึงพอใจ
bulletผลการตรวจประเมินมาตรฐาน
bulletประกาศลดระยะเวลาในการให้บริการประชาชน
bulletข่าวเทศบาลเมืองวังน้ำเย็นที่ออกสื่อ
bulletประกาศให้ยื่นแบบชำระภาษีประจำปี
bulletรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
bulletแบบรายงานมาตรฐานบริการสาธารณะ
bulletแผนพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน
bulletสรุปเรื่องร้องเรียน
bullet แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
bulletคู่มือการปฏิบัติงาน ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
dot
คู่มือบริการประชาชน
dot
bulletคู่มือบริการประชาชน
dot
ห้องสมุดกฎหมาย
dot
bulletพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น
bulletกฎกระทรวง
bulletระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวกับท้องถิ่น
bulletเทศบัญญัติเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น
bulletระเบียบเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น
bulletคู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน
dot
เพื่อนบ้าน
dot
bulletเทศบาลเมืองอรัญประเทศ
bulletเทศบาลเมืองสระแก้ว
bulletเทศบาลตำบลวัฒนานคร
bulletเทศบาลตำบลศาลาลำดวน
bulletเทศบาลตำบลวังทอง
bulletเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์
bulletเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
bulletเทศบาลตำบลตาพระยา
bulletเทศบาลตำบลท่าเกษม
bulletเทศบาลตำบลคลองหาด
bulletเทศบาลตำบลโคกสูง
bulletเทศบาลตำบลป่าไร่
bulletเทศบาลตำบลฟากห้วย
bulletเทศบาลตำบลบ้านด่าน
bulletเทศบาลเมืองพนัสนิคม
dot
Newsletter

dot


จดหมายข่าวรัฐบาล
QR CODE จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
ติดต่อโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา
facebook


กองคลัง


โครงสร้างกองคลัง

 


 

วิสัยทัศน์กองคลัง

 

บริหารงานการเงินดี

มีความโปร่งใส

บริการฉับไว

สร้างความประทับใจให้กับประชาชน

 

กองคลัง  เป็นหน่วยย่อยของเทศบาลตำบลวังน้ำเย็น  มีบุคลากร

ทั้งหมด  10  คน  มีข้าราชการ  5  คน , ลูกจ้างประจำ  2  คน , พนักงานจ้างตามภารกิจ  2  คน  แบ่งส่วนราชการในกองคลัง ดังนี้

                                1. งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
(2) งานควบคุมและจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย
(3) งานจัดทำเช็ค และจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน
(4) งานการจ่ายเงิน และตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย
(5) งานจัดทำบัญชี และทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท
(6) งานจัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี และรายงานอื่น ๆ
(7) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. งานพัฒนารายได้ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                                                (1) งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงการจัดเก็บ

                                                ภาษีอากร ค่า ธรรมเนียม และการจัดงานรายได้อื่น ของเทศบาล
                                                (2) งานวางแผนการจัดเก็บรายได้และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคใน

                                                การจัดเก็บรายได้
                                                (3) งานวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของเทศบาล
                                                (4) งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและกำหนดค่ารายปี

                                                ของภาษีโรงเรือน และที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และรายได้อื่น ๆ
                                                (5) งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีอากร
                                                (6) งานจัดทำหนังสือ แจ้งให้ผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีทราบล่วงหน้า
                                                (7) งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีรายชื่อของผู้ไม่ยื่นแบบแสดง

                                                รายการทรัพย์สินภายในกำหนด
                                                (8) งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษีกรณีไม่มาชำระภาษี

                                                ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น ๆ ภายในกำหนด
                                                (9) งานประสานงานกับฝ่ายนิติการเพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตาม

                                                กฎหมายภาษีท้องถิ่น(ไม่ยื่นแบบ ไม่ชำระภาษี) โดยเสนอให้

                                                ผู้บังคับบัญชาสั่งการ
                                                (10)งานเกี่ยวกับดำเนินการอายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สิน
                                                (11)งานประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการเร่งรัดรายได้
                                                (12) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3. งานพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                                                (1) งานการซื้อและการจ้าง
                                                (2) งานซ่อมและบำรุงรักษา
                                                (3) งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ
                                                (4) งานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ และเก็บรักษาพัสดุ
                                                (5) งานการจำหน่ายพัสดุ
                                                (6) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4. งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                                                (1) จัดทำแผนที่ภาษี
                                                (2) จัดทำทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลเพื่อความสะดวกในการ

                                                ตรวจสอบ
                                                (3) งานประสานงานกับฝ่ายนิติการ เพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตาม

                                                กฎหมายภาษีท้องถิ่น (ไม่ยื่นแบบ ไม่ชำระภาษี) โดยเสนอให้

                                                ผู้บังคับบัญชาสั่งการ
                                                (4) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.