ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เปิดประตูสู่เทศบาลวังน้ำเย็น
dot
bulletประวัติเทศบาล
bulletจากใจนายกเทศมนตรี
bulletคณะผู้บริหาร ฝ่ายการเมือง
bulletสมาชิกสภาเทศบาล
bulletค่านิยมสร้างสรรค์จังหวัดสระแก้ว
bulletสัตยาบัน
bulletคณะผู้บริหาร ฝ่ายข้าราชการ
dot
หน่วยงาน
dot
bulletสำนักปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
bulletกองวิชาการและแผนงาน
bulletกองการศึกษา
bulletกองสวัสดิการสังคม
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
bulletโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา
dot
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
dot
bullet****ข่าวประกาศ***
bulletแผนพัฒนา-แผนจัดหาพัสดุ
bulletรายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
bulletงานบริหารงานบุคคล
bulletรายงานการประชุมสภา
bulletงบแสดงฐานะทางการเงิน
bulletรายรับ-รายจ่าย
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
bulletผลการดำเนินงาน
bulletรายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
bulletแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี
bulletความรู้ทั่วไปเรื่องภาษี
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletผลสำรวจความพึงพอใจ
bulletผลการตรวจประเมินมาตรฐาน
bulletประกาศลดระยะเวลาในการให้บริการประชาชน
bulletข่าวเทศบาลเมืองวังน้ำเย็นที่ออกสื่อ
bulletประกาศให้ยื่นแบบชำระภาษีประจำปี
bulletรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
bulletแบบรายงานมาตรฐานบริการสาธารณะ
bulletแผนพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน
bulletสรุปเรื่องร้องเรียน
bullet แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
bulletคู่มือการปฏิบัติงาน ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
dot
คู่มือบริการประชาชน
dot
bulletคู่มือบริการประชาชน
dot
ห้องสมุดกฎหมาย
dot
bulletพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น
bulletกฎกระทรวง
bulletระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวกับท้องถิ่น
bulletเทศบัญญัติเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น
bulletระเบียบเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น
bulletคู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน
dot
เพื่อนบ้าน
dot
bulletเทศบาลเมืองอรัญประเทศ
bulletเทศบาลเมืองสระแก้ว
bulletเทศบาลตำบลวัฒนานคร
bulletเทศบาลตำบลศาลาลำดวน
bulletเทศบาลตำบลวังทอง
bulletเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์
bulletเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
bulletเทศบาลตำบลตาพระยา
bulletเทศบาลตำบลท่าเกษม
bulletเทศบาลตำบลคลองหาด
bulletเทศบาลตำบลโคกสูง
bulletเทศบาลตำบลป่าไร่
bulletเทศบาลตำบลฟากห้วย
bulletเทศบาลตำบลบ้านด่าน
bulletเทศบาลเมืองพนัสนิคม
dot
Newsletter

dot


จดหมายข่าวรัฐบาล
QR CODE จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
ติดต่อโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา
facebook


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

    โครงสร้างบุคคลากรกองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม


 ภาพกิจกรรมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ประจำปีงบประมาณ 2555

โครงการอบรมและตรวจคัดกรองสุขภาพเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสครบรอบ 84 พรรษา 5 ธันวามหาราช
เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
ณ ลานน้ำพุ สวนสุขภาพเทศบาล

ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ได้จัดกิจกรรมโครงการตรวจคัดกรองสุขภาพเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสครบรอบ ๘๕ พรรษา ๕ ธันวามหาราช  เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี ต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทย ในวโรกาสที่ทรงมีพระชนมายุ ครบ ๘๕ พรรษา   ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕   โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
๑.  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสครบรอบ ๘๕ พรรษา ๕ ธันวามหาราช  
๒. เพื่อตรวจคัดกรองสุขภาพให้กับประชาชน ค้นหากลุ่มเสี่ยง ประเมินสมรรถนะร่างกาย เพื่อที่จะได้ดำเนินการรักษาได้อย่างถูกต้อง  ทั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย  เพื่อทำให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ  และยังเป็นการใช้เวลาว่าง ให้เป็นประโยชน์  ไม่มั่วสุมสิ่งที่เป็นอบายมุข  และห่างไกลยาเสพติด ซึ่งเยาวชนเหล่านี้ เป็นกำลังสำคัญที่จะพัฒนาประเทศชาติของเราสืบไป

    ในการดำเนินการโครงการฯ ครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังน้ำเย็นที่เอื้อเฟื้อรถโมบายในการตรวจมะเร็งปากมดลูก, เจ้าหน้าที่ในการตรวจสารปนเปื้อน และเจ้าหน้าที่ในการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง

๒. สาธารณสุขอำเภอวังน้ำเย็น เอื้อเฟื้อเจ้าหน้าที่ในการบริการผู้สูงอายุและหมอนวดแผนไทยที่มาให้บริการฟรี

๓. การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว ที่เอื้อเฟื้อในการตรวจวัดสมรรถนะของร่างกาย

๔. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน และพี่น้องประชาชนทุกชุมชน/หมู่บ้าน

๕. ประธาน อสม. อำเภอวังน้ำเย็นและ อสม. ทุกท่าน

๖. กองงานต่างๆ ของเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น  ที่ได้มาร่วมจัดนิทรรศการ

กำหนดการจัดงาน

โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสครบรอบ ๘๕ พรรษา ๕ ธันวามหาราช

วันที่  ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕  ณ ลานน้ำพุสวนสุขภาพเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น

     

เวลา

กิจกรรม

หมายเหตุ

๑๒.๓๐ - ๑๔.๐๐ น.

ลงทะเบียน และเริ่มดำเนินกิจกรรมตามโครงการตรวจคัดกรองสุขภาพฯ

 

 

  -   แข่งขัน "เต้นฮูล่าฮูป๘ โรงเรียน

 

 

  -   ตรวจมะเร็งปากมดลูก

 

 

  -   ตรวจวัดสมรรถนะของร่างกาย

 

 

  -   ตรวจสารปนเปื้อน

 

 

  -   นวดแผนไทย

 

 

  -   ประกวดผู้สูงอายุ

 

๑๔.๑๕ - ๑๕.๐๐ น.

ประธานเดินทางมาถึงบริเวณงาน (นายอำเภอวังน้ำเย็น)

 

 

พิธีเปิดงาน โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ

 

 

  -   นายกเทศมนตรีเมืองวังน้ำเย็น กล่าวรายงานการจัดงาน

 

 

  -   ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวเปิดโครงการ

 

 

  -   การแสดงโชว์รำไม้พอง  จากชมรมผู้สูงอายุ

 

 

  -   การแสดงโชว์รำภูไทย   จากกลุ่ม อสม.

 

 

  -   การแสดงโชว์เต้นแอโรบิค   จากกลุ่ม อสม.

 

 

  -   การแสดงโชว์เต้นแอโรบิค   จากชมรมออกกำลังกาย ต.วังน้ำเย็น

 

 

  -   การแสดงโชว์เต้นแอโรบิค   จากโรงเรียนสวนป่า

 

๑๕.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.

ประธานเดินชมกิจกรรมตามโครงการตรวจคัดกรองสุขภาพฯ (ต่อ)

 

๑๖.๒๐ - ๑๗.๐๐ น.

กิจกรรมแข่งขัน "เต้นฮูล่าฮูปมาราธอน"

 

๑๗.๓๐ น.

พิธีปิด

 

 

 

 
 

ผู้ร่วมงาน

 
 

๑. ผู้บริหารเทศบาล           

 
 

๒. สมาชิกสภาเทศบาล      ๑๘

 
 

๓. เจ้าหน้าที่ทุกกอง          ๕๐  

 
 

๔. อสม.                        ๒๘๐

 
 

๕. ชช./หมู่บ้าน               ๕๘๐

 
 

๖. นักเรียน                     ๑๐๐

 
 

๗. หัวหน้าส่วน                 ๑๕

 
 

               รวม    ,๐๕๐    คน

 


    
ประชุมวางแผนการดำเนินงาน และ ภาพการเตรียมงาน 
  
นายวันชัยนารี รักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองวังน้ำเย็น กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี


  
นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา นายอำเภอวังน้ำเย็น  ประธานในพิธี กล่าวเปิดพิธี  
ผู้ร่วมงาน ร่วมกันเต้นแอโรบิค ออกกำลังกายพร้อมกัน

  
ผู้ร่วมงาน ร่วมกันเต้นแอโรบิค ออกกำลังกายพร้อมกัน , กิจกรรมร่วมสนุกรับของรางวัลจากกองการศึกษา

  
การจัดบูธ ของกองช่างฯร่วมกับกับ วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น , กิจกรรมปาเป้ารับของรางวัลจากกองวิชาการ               

  
ประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี โดยกองสาธารณสุขอำเภอวังน้ำเย็น  และมีการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุด้วย

  
การตรวจสารปนเปื้อนโดย โรงพยาบาลวังน้ำเย็น

  
คณะกรรมการตัดสินการประกวดเต้น ฮูลาฮูป และมีกองเชียร์คอยให้กำลังใจ

  

กิจกรรมการประกวดเต้น ฮูลาฮูป ของนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น

    
การแข่งขันฟุตซอลเยาวชน ของกองสวัสดิการสังคม

  
การแสดงโชว์รำภูไทย จากลุ่ม อสม.   
  
มอบรางวัลและถ่ายภาพหมู่ให้กับผู้เข้าร่วมการประกวด

ชมภาพบรรยากาศทั้งหมด คลิ๊ก


การตรวจสารปนเปื้อนภาชนะในร้านอาหาร

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ร่วมกับโรงพยาบาลวังน้ำเย็น ออกตรวจสารประเปื้อนในภาชนะ ร้านอาหารในเขตเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น เพื่อตรวจสอบการปนเปื้อนของ โคลิฟอร์มแบคทีเรีย และต่ออายุ ป้าย ร้านอาหารสะอาดปลอดภัย Clean food good test ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555

 


เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลวังน้ำเย็น ร่วมออกตรวจสารปนเปื้อน ในร้านอาหาร
น้ำยาตรวจเชื้อโคลอฟอร์มแบคที่เรียขั้นต้นภาชนะที่นำมาตรวจสอบ เช่น จาน ช้อน แก้ว 
ใช้น้ำยาตรวจสอบภาชนะต่างๆใช้น้ำยาตรวจสอบมือผู้ปรุงอาหารต่ออายุป้าย ร้านอาหารสะอาดปลอดภัย Clean food good testการติดตามผู้ป่วยทางจิต
วันที่ 25 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุมเล็กเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น

 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น
 

การพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย
ในกรณีเกิดผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ในเขตเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ปีงบประมาณ 2556
ชื่อผู้ป่วย                   เด็กชายพงศักดิ์  ดียืด               อายุ  8  ปี
ชื่อผู้ปกครอง             นางพิมพิลา  การลม
ที่อยู่                         162  หมู่ 2  ต.วังน้ำเย็น  อ.วังน้ำเย็น  จ.สระแก้ว
วันที่ป่วย                   23 พฤศจิกายน 2555
วันที่เข้ารับการรักษา   25 พฤศจิกายน 2555
วันที่รับแจ้ง                27 พฤศจิกายน 2555
การปฏิบัติงาน            ฉีดพ่นหมอกควันรอบบ้านผู้ป่วยในรัศมี 100 เมตร เรียบร้อย


บ้านของผู้ป่วย


พ่นหมอกควันโดยเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น


ได้รับความร่วมมือจาก อสม. และชาวบ้านในหมู่บ้าน


พ่นหมอกควันในรัศมี 100 เมตร รอบบ้านของผู้ป่วย


การตรวจสอบสารเร่งเนื้อแดงของสุกร

          กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองวังน้ำ ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอวังน้ำเย็น สุ่มเก็บตัวอย่างปัสสาวะของสุกรที่นำมาชำแหละ ณ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น เพื่อตรวจสอบสารเร่งเนื้อแดงจำนวน2 ราย รายละ 2 ตัวอย่าง รวมเป็น 4  ตัวอย่าง จะทำการเก็บตัวอย่างทุกเดือน เดือนละ 2 ครั้ง คือ กลางเดือน และต้นเดือน ซึ่งกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเริ่มทำการเก็บตัวอย่างครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน 2555 ในวันที่ 26 และ 30 พฤศจิกายน 2555


ตัวอย่างปัสสาวะสุกรที่ส่งตรวจ

 

 

 


ประจำปีงบประมาณ 2554

เทศบาลเมืองวังน้ำเย็นร่วมมือกับ โรงพยาบาลวังน้ำเย็น เปิด โรงเรียน อสม.

พิธีเปิดศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจร เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น


 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.