ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เปิดประตูสู่เทศบาลวังน้ำเย็น
dot
bulletประวัติเทศบาล
bulletจากใจนายกเทศมนตรี
bulletคณะผู้บริหาร ฝ่ายการเมือง
bulletสมาชิกสภาเทศบาล
bulletค่านิยมสร้างสรรค์จังหวัดสระแก้ว
bulletสัตยาบัน
bulletคณะผู้บริหาร ฝ่ายข้าราชการ
dot
หน่วยงาน
dot
bulletสำนักปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
bulletกองวิชาการและแผนงาน
bulletกองการศึกษา
bulletกองสวัสดิการสังคม
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
bulletโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา
dot
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
dot
bullet****ข่าวประกาศ***
bulletแผนพัฒนา-แผนจัดหาพัสดุ
bulletรายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
bulletงานบริหารงานบุคคล
bulletรายงานการประชุมสภา
bulletงบแสดงฐานะทางการเงิน
bulletรายรับ-รายจ่าย
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
bulletผลการดำเนินงาน
bulletรายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
bulletแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี
bulletความรู้ทั่วไปเรื่องภาษี
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletผลสำรวจความพึงพอใจ
bulletผลการตรวจประเมินมาตรฐาน
bulletประกาศลดระยะเวลาในการให้บริการประชาชน
bulletข่าวเทศบาลเมืองวังน้ำเย็นที่ออกสื่อ
bulletประกาศให้ยื่นแบบชำระภาษีประจำปี
bulletรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
bulletแบบรายงานมาตรฐานบริการสาธารณะ
bulletแผนพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน
bulletสรุปเรื่องร้องเรียน
bullet แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
bulletคู่มือการปฏิบัติงาน ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
dot
คู่มือบริการประชาชน
dot
bulletคู่มือบริการประชาชน
dot
ห้องสมุดกฎหมาย
dot
bulletพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น
bulletกฎกระทรวง
bulletระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวกับท้องถิ่น
bulletเทศบัญญัติเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น
bulletระเบียบเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น
bulletคู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน
dot
เพื่อนบ้าน
dot
bulletเทศบาลเมืองอรัญประเทศ
bulletเทศบาลเมืองสระแก้ว
bulletเทศบาลตำบลวัฒนานคร
bulletเทศบาลตำบลศาลาลำดวน
bulletเทศบาลตำบลวังทอง
bulletเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์
bulletเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
bulletเทศบาลตำบลตาพระยา
bulletเทศบาลตำบลท่าเกษม
bulletเทศบาลตำบลคลองหาด
bulletเทศบาลตำบลโคกสูง
bulletเทศบาลตำบลป่าไร่
bulletเทศบาลตำบลฟากห้วย
bulletเทศบาลตำบลบ้านด่าน
bulletเทศบาลเมืองพนัสนิคม
dot
Newsletter

dot


จดหมายข่าวรัฐบาล
QR CODE จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
ติดต่อโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา
facebook


กองวิชาการและแผนงาน

 
***วิสัยทัศน์กองวิชาการและแผนงาน***

              เน้นการมีส่วนร่วม

             รวมความเป็นธรรม

       งานประชาสัมพันธ์ก้าวไกล


 


หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. จัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาการวางแผนพัฒนาเทศบาล
2. จัดทำและเรียบเรียงแผนเทศบาล
3. จัดทำเทศบัญญัติรายจ่ายประจำปี
4. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพันฒนาเทศบาล
5. พิจารณา วินิจฉัย ปัญหาข้อกฎหมาย ร่าง แบะพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง
6. จัดทำนิติกรรม รวมรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
7. สอบสวน ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาล และการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์
8. เผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล
9. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วางแผนด้านการประชาสัมพันธ์โดยรวบรวมข้อคิดเห็นของประชาชน หรือ
    ปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพื่อเสนอแนะฝ่ายบริหาร
10. รวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์

การจัดทำเทศบัญญัติเทศบาลตำบลวังน้ำเย็น

 

เทศบาลตำบลวังน้ำเย็นได้ดำเนินการจัดทำเทศบัญญัติเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

{   เทศบัญญัติเรื่องตลาดสด พ.ศ. 2543

{   เทศบัญญัติเรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2543

{   เทศบัญญัติเรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2543

{   เทศบัญญัติเรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2543

{   เทศบัญญัติเรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2543

{   เทศบัญญัติเรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2543

{   เทศบัญญัติเรื่องสระว่ายน้ำ  พ.ศ. 2549

{   เทศบัญญัติเรื่องสนามเทนนิส  พ.ศ. 2550

{   เทศบัญญัติเรื่องบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2550

{   เทศบัญญัติเรื่องการตรวจสัตว์ และซากสัตว์ภายในโรงฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2550

 

งานการมีส่วนร่วม

 

ผลงานและกิจกรรมต่างๆ ของงานประชาสัมพันธ์

 

  • งานบริการประชาชน  มีการเปิดบริการจุดบริการอินเตอร์เน็ต  โดยเปิดให้บริการประชาชนทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ 

 

มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางเทศบาลตำบลวังน้ำเย็นตามสื่อต่าง ๆ เช่น วารสาร แผ่นพับ และยังมีการเผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์ของเทศบาล
www.wangnamyen.net 

 

  • มีการจัดบอร์ดตามเทศกาล วันสำคัญ รวมถึงวาระต่างๆ
  • มีการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลทุกวัน
  • มีการแนะนำการค้นหาเอกสารของผู้มาติดต่อ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ
  • มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 

ผลงานและกิจกรรมต่างๆ ของงานแผนงานและงบประมาณ

  • มีการประชาคมชุมชนในเขตเทศบาลตำบลวังน้ำเย็น มีการสอบถามปัญหาและความต้องการของชุมชนในเรื่องต่าง ๆ

    

  

 ความพึงพอใจของการดำเนินงานตามแผนพัฒนา  ประจำปี พ.ศ. 2553 ของเทศบาลตำบลวังน้ำเย็น

ประเด็นในการประเมิน

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.