ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เปิดประตูสู่เทศบาลวังน้ำเย็น
dot
bulletประวัติเทศบาล
bulletจากใจนายกเทศมนตรี
bulletคณะผู้บริหาร ฝ่ายการเมือง
bulletสมาชิกสภาเทศบาล
bulletค่านิยมสร้างสรรค์จังหวัดสระแก้ว
bulletสัตยาบัน
bulletคณะผู้บริหาร ฝ่ายข้าราชการ
dot
หน่วยงาน
dot
bulletสำนักปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
bulletกองวิชาการและแผนงาน
bulletกองการศึกษา
bulletกองสวัสดิการสังคม
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
bulletโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา
dot
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
dot
bullet****ข่าวประกาศ***
bulletแผนพัฒนา-แผนจัดหาพัสดุ
bulletรายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
bulletงานบริหารงานบุคคล
bulletรายงานการประชุมสภา
bulletงบแสดงฐานะทางการเงิน
bulletรายรับ-รายจ่าย
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
bulletผลการดำเนินงาน
bulletรายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
bulletแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี
bulletความรู้ทั่วไปเรื่องภาษี
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletผลสำรวจความพึงพอใจ
bulletผลการตรวจประเมินมาตรฐาน
bulletประกาศลดระยะเวลาในการให้บริการประชาชน
bulletข่าวเทศบาลเมืองวังน้ำเย็นที่ออกสื่อ
bulletประกาศให้ยื่นแบบชำระภาษีประจำปี
bulletรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
bulletแบบรายงานมาตรฐานบริการสาธารณะ
bulletแผนพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน
bulletสรุปเรื่องร้องเรียน
bullet แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
bulletคู่มือการปฏิบัติงาน ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
dot
คู่มือบริการประชาชน
dot
bulletคู่มือบริการประชาชน
dot
ห้องสมุดกฎหมาย
dot
bulletพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น
bulletกฎกระทรวง
bulletระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวกับท้องถิ่น
bulletเทศบัญญัติเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น
bulletระเบียบเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น
bulletคู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน
dot
เพื่อนบ้าน
dot
bulletเทศบาลเมืองอรัญประเทศ
bulletเทศบาลเมืองสระแก้ว
bulletเทศบาลตำบลวัฒนานคร
bulletเทศบาลตำบลศาลาลำดวน
bulletเทศบาลตำบลวังทอง
bulletเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์
bulletเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
bulletเทศบาลตำบลตาพระยา
bulletเทศบาลตำบลท่าเกษม
bulletเทศบาลตำบลคลองหาด
bulletเทศบาลตำบลโคกสูง
bulletเทศบาลตำบลป่าไร่
bulletเทศบาลตำบลฟากห้วย
bulletเทศบาลตำบลบ้านด่าน
bulletเทศบาลเมืองพนัสนิคม
dot
Newsletter

dot


จดหมายข่าวรัฐบาล
QR CODE จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
ติดต่อโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา
facebook


กองสวัสดิการสังคม


กองสวัสดิการสังคม

 

...วิสัยทัศน์...

ยึดชุมชนเป็นฐาน  ประสานเครือข่าย  หลากหลายกิจกรรม

ทำให้ต่อเนื่อง  เน้นเรื่องคุณภาพสังคม

 

โครงสร้างส่วนราชการกองสวัสดิการสังคม

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบกองสวัสดิการสังคม

            มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ งานสังคมสงเคราะห์งานสวัสดิการเด็ก และเยาวชน งานกิจการสตรี และคนชรา  งานพัฒนาชุมชน  งานชุมชนเมือง  งานส่งเสริมและสวัสดิการสังคม งานธุรการ

                               1. งานสังคมสงเคราะห์   มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้

                                                1.งานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยากขาดแคลนไร้ที่พึ่ง

                                                2.งานสงเคราะห์คนชรา  คนพิการ  และทุพพลภาพ

                                                3.งานสงเคราะห์ครอบครัว  และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว

                                                4.งานส่งเสริมและสนับสนุนสังคมสงเคราะห์ภาคเอกชน

                                                5.งานสำรวจวิจัย  สภาพปัญหาสังคมต่าง ๆ

                                                6.งานส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและสงเคราะห์หญิงบางประเภท

                                                7.งานประสานงานและความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์

                                                8.งานให้คำปรึกษาแนะนำในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับการสงเคราะห์

                                                9.งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                               2. งานพัฒนาชุมชน   มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้

                                                1.งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน  เพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตนเอง

                                                2.งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน

                                                3.งานจัดระเบียบชุมชน

                                                4.งานประสานงานและร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานไปบริการประชาชน

                                                5.งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ให้แก่ชุมชน

                                                6.งานดำเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจสังคม  วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัย สุขาภิบาล

                                                7.งานโครงการพิเศษต่าง ๆ เช่น โครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

                                                8.งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                                3. งานธุรการ   มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้

                                                1.งานสารบรรณของกองสวัสดิการสังคม

                                                2.งานดูแลรักษา  จัดเตรียม  ประสานงาน  และให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุ  อุปกรณ์  การติดต่อและ

                               อำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ

                                                3.งานประสานเกี่ยวกับการประชุม

                                                4.งานตรวจสอบ  และรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของงานราชการ

                                                5.งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

                                                6.งานจัดทำคำสั่ง  ประกาศ

                                                7.งานรับเรื่องราวร้องทุกข์  และร้องเรียน

                                                8.งานการลาพักผ่อนประจำปีและลาอื่น ๆ

                                              9.งานอื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

  


 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.